μενού

 

new

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σας καλωσορίζω στην διαδικτυακή πύλη του δήμου Λαγκαδά. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μάς επιτρέπει να διαμορφώσουμε δίκτυα επικοινωνίας, πληροφόρησης και διαβούλευσης.Επιδιώκουμε ο διαδικτυακός μας κόμβος να είναι απλός, λειτουργικός, χρήσιμος, η σχέση μας με τους πολίτες μέσω του ιστότοπου μας να γίνει αμφίδρομη.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του Internet και να προσφέρουμε υπηρεσίες οι οποίες θα συμβάλλουν ώστε η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών να επιτυγχάνεται πιο άμεσα, πιο γρήγορα.Φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για έναν διαρκή ανοιχτό διάλογο, προκειμένου ο πολίτης να έχει και λόγο και άποψη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Ιωάννης Ταχματζίδης

 

 

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ημερομηνία: Δευ 07 Οκτ 2019

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της ron;ικονομικής Επιτροπήςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την ta; του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ;ια τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133). on;ΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 32/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης αντιδημάρχου. Κατάρτιση του σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη έφεσης επί της με αριθμό 6797/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία). Τροποποίηση της υπ’ αρ. 204/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. Εξέταση της υπ’ αρ. 10704/23.04.2019 ένστασης της εταιρείας «Έκκεντρος κατασκευαστική Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού της β’ φάσης (Αξιολόγηση – βαθμολόγηση φακέλων τεχνικής προσφοράς) του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου, Δήμου Λαγκαδά με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων» af; της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑϊβαζίδης Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα...
34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ημερομηνία: Δευ 07 Οκτ 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 34η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 09η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά. Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά. Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά. Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.). Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.). Ορισμός Προέδρου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, για το υπόλοιπο του έτους 2019. Αναμόρφωση (10η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. Παραλαβή της επιμέρους μελέτης στην κατηγορία Η/Μ και των τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Αποπεράτωση κτιρίου Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου ‘‘Γεώργιος Μπίλλης’’» (Αριθμ. προεκτίμησης αμοιβής 5/2012). Απόφαση περί: α) Ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Λαγκαδά στην Τράπεζα της Ελλάδος, β) Μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Λαγκαδά, σύμφωνα με το Ν. 2680 ΦΕΚ 8/Β΄/01-07-2019 και γ) Ορισμού των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 91 ΟΙΚ. 570 και Ο.Τ. 199 ΟΙΚ. 1122, 1123, 1124 στον οικισμό Ασκού της Τ.Κ. Ασκού της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2019 απόφασης του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε. gma;ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: Παρ 04 Οκτ 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το ;ο 78 του Ν.4555/18, συνιστάται στο Δήμο Λαγκαδά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:  >) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,  a;) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,  amma;) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, lta;) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, silon;) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,  igma;τ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ta;) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, a;) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ta;) των τοπικών συμβουλίων νέων και ota;) δημότες.  Οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου (n; 76, παρ. 1 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το theta;ρο 78 του Ν. 4555/18). Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο. γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. ε) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). n;ι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως την επιθυμία τους, καταθέτοντάς την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, ;ο αργότερο μέχρι  τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019ong> και διευκρινίζοντας με ποια ιδιότητα συμμετέχουν: του εκπροσώπου φορέα ή του δημότη.ong>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ημερομηνία: Πεμ 03 Οκτ 2019

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
a;ς αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, συνιστάται στο Δήμο Λαγκαδά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
lta;ημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
tau;ων τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
;) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
mma;) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
ta;) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ilon;) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
gma;τ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
a;) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
;) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
a;) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ta;) δημότες.
Omicron;ι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό
alpha;τάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης
cron;υ είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου (άρθρο 76, παρ. 1
omicron;υ Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18).
; διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη
;ητεία των δημοτικών αρχών, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της,
υμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως
ilon;νήντα (50) μέλη.
ta; Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
pha;) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα
;αι τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
ho;όγραμμα του Δήμου.
eta;) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται
;ε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο. γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
nu;ατοτήτων αυτών.
elta;) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού
alpha;ρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
on;) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού
;ημοψηφίσματος.
sigma;τ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με
a;ν παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).
i;αρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη Δημοτική
lon;πιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως την επιθυμία τους,
a;αταθέτοντάς την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα
cron;κτωβρίου 2019και διευκρινίζοντας με ποια ιδιότητα συμμετέχουν: του
ilon;κπροσώπου φορέα ή του δημότη. cron; ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...
Εορτασμός Ημέρας Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα
Ημερομηνία: Πεμ 03 Οκτ 2019

ΘΕΜΑ: «Εορτασμός Ημέρας Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα».rong>ΣΧΕΤ: Το υπ’ αρ. Α.Π. 598804(820)/25-09-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, η o;α Μνήμης του Μακεδονικού Αγώναheta;α εορτασθεί φέτος την appa;υριακή 13 Οκτωβρίου 2019trong>. Ύστερα από τα ανωτέρω, ορίζουμε για την ημέρα αυτή να πραγματοποιηθούν στο Δήμο Λαγκαδά οι παρακάτω εκδηλώσεις: ilon;νικός Σημαιοστολισμός lambda;ων των Δημόσιων και Δημοτικών κτιρίων, των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών, Επιχειρήσεων του Δημοσίου και των Τραπεζών από τις 8:00 π.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου την ημέρα της εορτής. au;αγώγησητων Δημοσίων, Δημοτικών κτιρίων και μνημείων κατά τις βραδινές ώρες. n;πιμνημόσυνη Δέηση Κατάθεση στεφάνωνsigma;τα μνημεία των Ηρώων. micron;μιλίες και εκδηλώσεις στα σχολείαigma;χετικές με τη σπουδαιότητα του Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και την ιστορική σημασία του μαρτυρικού θανάτου του Παύλου Μελά, την ρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 cron;μιλίες και εκδηλώσειςsigma;ε όλα τα Σχολεία του Δήμου, σχετικές με τη σπουδαιότητα του Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και την ιστορική σημασία του μαρτυρικού θανάτου του Παύλου Μελά, σε ώρες που θα καθοριστούν έγκαιρα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Κοινότητα Λαγκαδά (Έδρα Δήμου)trong>Επίσημη Δοξολογία09:45 έως 10.00 π.μ.:Προσέλευση επισήμων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λαγκαδά. pi;.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδά, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. κ. Ιωάννη. Στη Δοξολογία καλούνται να παραστούν οι εκπρόσωποι Πολιτικών Αρχών και Δημόσιων Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, οι Έφεδροι Αξιωματικοί και Οπλίτες, Αντιπροσωπείες Πολιτιστικών Συλλόγων και Αθλητικών Σωματείων με τις Σημαίες και τα Λάβαρά τους, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι δημότες του Δήμου Λαγκαδά. Ιδιαιτέρως προσκαλούνται οι ανάπηροι και τραυματίες πολέμου και οι έφεδροι πολεμιστές, στους οποίους θα δοθεί εξέχουσα θέση. Ο Πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από κατάλληλο ομιλητή στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδά. eta; Δέηση και Κατάθεση ΣτεφάνωνMu;ετά την Δοξολογία, μετάβαση στον χώρο της προτομής των Μακεδονομάχων στην Κεντρική Πλατεία του Λαγκαδά, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων. Σειρά κατάθεσης στεφάνων: Εκπρόσωπος Ελληνικού Κοινοβουλίου Δήμαρχος Λαγκαδά Εκπρόσωπος Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Διοικητής ή Εκπρόσωπος Γ΄ Σώματος Στρατού Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαγκαδά Εκπρόσωπος Οικογενειών Μακεδονομάχων Εκπρόσωπος Πολιτιστικών Συλλόγων Λαγκαδά Ενιαίο Λύκειο Λαγκαδά ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά ΙΕΚ Λαγκαδά 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά - Τήρηση ενός λεπτού σιγής – Εθνικός Ύμνος - Πέρας της Τελετής. υνών -Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Κοινότητας με την παρουσία των τοπικών αρχών και εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από εκπρόσωπο των σχολείων. -Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων της Δημοτικής Κοινότητας. Σειρά κατάθεσης στεφάνων: Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Κοτσώνη Ελισσάβετ. Πρόεδρος Κοινότητας Λαγυνών Λύκειο Λαγυνών 4ο Γυμνάσιο Λαγυνών Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών 1ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών 2ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών - Τήρηση ενός λεπτού σιγής – Εθνικός Ύμνος - Πέρας Τελετής. Τελετάρχης ορίζεται δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου. micron;λχικού -Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Κοινότητας με την παρουσία των τοπικών αρχών και εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από εκπρόσωπο των σχολείων. -Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση Στ&eps [ ... ]

Διαβάστε περισσότερα...
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
Ημερομηνία: Τετ 02 Οκτ 2019

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από το πρωί της Πέμπτης (03-10-2019) και από τα δυτικά, με βροχές, που γρήγορα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και πιθανόν στα βορειοδυτικά από χαλαζοπτώσεις. Πιο αναλυτικά: 1. Αύριο Πέμπτη (03-10-2019), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται, από το μεσημέρι και μετά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από αργά τη νύχτα στο Νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και κατά τόπους στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. 2. Την Παρασκευή (04-10-2019) α. Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, ενώ το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός σε αυτές τις περιοχές θα βελτιωθεί. β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν, από τις προμεσημβρινές ώρες την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανόν πρόσκαιρα τη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις βραδινές ώρες. γ. Από νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που τη νύχτα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βελτίωση του καιρού σε αυτές στις περιοχές αναμένεται από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (05-10-2019). mu;έρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). ong>ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ  

Διαβάστε περισσότερα...
Περισσότερες Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top