ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                                                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      ΠΡΟΣ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2                                     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                                          

                                                                                         

    

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω Τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β’ 539) κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη» όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 850), και τις διατάξεις του άρθρου 75 και ιδιαίτερα της παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α') και συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 39/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Διαγραφή απώλειας ευεργετημάτων ρύθμισης του Ν.4483/2017.
  2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.600,00 € με το Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                              

                                                               Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Πίνακας αποδεκτών:

1. Αϊβατζίδης Παντελής

2. Αναστασιάδης Ιωάννης

3. Ανδρεάδου Ελπινίκη

4. Μπάσιας Σταύρος

5. Μπίκας Κωνσταντίνος

6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

7. Τζανής Μιχαήλ

8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά

                       κα. Γενική Γραμματέα

                      κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά

                       κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά`

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.