ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                                                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2

Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                        

                                                                                         ΠΡΟΣ

                                                                             Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω Τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β’ 539) κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη» όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 850), και τις διατάξεις του άρθρου 75 και ιδιαίτερα της παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α') και συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 37/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 683.880,01 € με το Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  2. Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά και των Νομικών του προσώπων (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας), για δύο (2) έτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 400.942,86 € με το Φ.Π.Α. 6% & 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτών.
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, της Κοινότητας Bερτίσκου, Δημοτικής Ενότητας Bερτίσκου, Δήμου Λαγκαδά και κατακύρωση αποτελέσματος αυτού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                    

                                                               Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

 

Πίνακας αποδεκτών:

1. Αϊβατζίδης Παντελής

2. Αναστασιάδης Ιωάννης

3. Ανδρεάδου Ελπινίκη

4. Μπάσιας Σταύρος

5. Μπίκας Κωνσταντίνος

6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

7. Τζανής Μιχαήλ

8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά

                       κα. Γενική Γραμματέα

                       κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά

                       κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά`

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.