ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                                                                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2

Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                        

                                                                                         ΠΡΟΣ

                                                                             Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής    

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω Τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β’ 539) κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη» όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 850), και τις διατάξεις του άρθρου 75 και ιδιαίτερα της παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α') και συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 32/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Έγκριση πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, εξοπλισμού δικτυών και συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.341,00 € με το Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  • Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια συσκευών ωρομέτρησης και επαγωγικών καρτών», προϋπολογισμού 542,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.
  • Ανάκληση της υπ’ αρ.135/2021 απόφασης της Ο.Ε., και εκ νέου λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου και την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71787/4324/20.04.2021 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την σύνταξη και κατάθεση των σχετικών δικογράφων και την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση τους και την παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                    

                                                               Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Πίνακας αποδεκτών:

1. Αϊβατζίδης Παντελής

2. Αναστασιάδης Ιωάννης

3. Ανδρεάδου Ελπινίκη

4. Μπάσιας Σταύρος

5. Μπίκας Κωνσταντίνος

6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

7. Τζανής Μιχαήλ

8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά

                       κα. Γενική Γραμματέα

                       κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά

                       κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.