ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                    

     ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2

Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                        

                                                                                          ΠΡΟΣ

                                                                              Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής    

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω Τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β’ 539) κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη» όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 850), και τις διατάξεις του άρθρου 75 και ιδιαίτερα της παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α') και συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση του από 31.03.2021 πρακτικού, πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Καφενείο – Εστιατόριο Ισόγειο του Πρώην Δημαρχείου Ζαγκλιβερίου Δ.Ε Καλινδοίων Δήμου Λαγκαδά», της επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης και Εκποίησης ακινήτων.
  2. Έγκριση του από 31.03.2021 πρακτικού, πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Αναψυκτήριο Οικισμού Πέντε Βρυσών Κοινότητας Εξαλόφου Δ.Ε Βερτίσκου Δήμου Λαγκαδά», της επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης και Εκποίησης ακινήτων.
  3. Υποβολή έκθεσης Α’ Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021.

                                                      

                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                    

                                                               Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

 

Πίνακας αποδεκτών:

1. Αϊβατζίδης Παντελεήμων

2. Αναστασιάδης Ιωάννης

3. Ανδρεάδου Ελπινίκη

4. Μπάσιας Σταύρος

5. Μπίκας Κωνσταντίνος

6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

7. Τζανής Μιχαήλ

8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά

                       κα. Γενική Γραμματέα

                       κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά

                       κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.