ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΛΑΓΚΑΔΑ               

                   

ΘΕΜΑ: «Ορισμόςυπαλλήλουως ΑναπληρώτριαςΠροϊσταμένης Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  ΔήμουΛαγκαδά»

ΑΠΟΦΑΣΗαριθ.146 / 2021

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣΛΑΓΚΑΔΑ

Έχονταςυπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010),
 • Τιςδιατάξειςτουάρθρου100τουΝ.3584/2007«ΚύρωσητουΚώδικαΚατάστασης ΔηµοτικώνκαιΚοινοτικώνΥπαλλήλων» (ΦΕΚ143/τ.Α/28-06-2007), στιςοποίεςρυθµίζεταιηδιαδικασίααναπλήρωσηςΠροϊσταµένου,ότανκενωθείηθέση.
 • Την υπ’ αριθ. 542/44.474/30-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΜ6ΘΩΛΛ-0Τ9) απόφαση Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμημάτων Δήμου Λαγκαδά» και την υπ’ αριθ. 576/46.394/14-12-2015 (AΔΑ:75ΝΝΩΛΛ-ΖΩ2) απόφαση Δημάρχου με θέμα «Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 542/44474/30-11-2015 (ΑΔΑ ΩΜ6ΘΩΛΛ-0Τ9) απόφασης Δημάρχου περί τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμημάτων Δήμου Λαγκαδά».
 • Tον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • ΤοπροσωπικόπουυπηρετείστοΔήμο καιτηνανάγκησυντονισμού καιεύρυθμης λειτουργίαςτου Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών ΥπηρεσιώντουΔήμουΛαγκαδά
 • Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζεται ως ΑναπληρώτριαΠροϊσταμένητου Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίαςτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τουΔήμουκαιέως την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-2-2016),  η μόνιμη υπάλληλος Παπαδοπούλου ΆρτεμιςτουΑριστοτέλη,κλάδουΠΕ Γεωπόνων µεβαθμό Α’.

           Τα καθήκοντά τηςθαείναιόπωςαυτάαναφέρονταιστοάρθρο17 παρ. (ε) «Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας»τουισχύοντος ΟργανισμούΕσωτερικήςΥπηρεσίαςτουΔήμου, σεό,τιαφοράτη λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίαςτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στην αναφερόμενη θα καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα όπως ορίζουν οιδιατάξειςτουάρθρου100 παρ. 6 τουΚώδικαΔημοτικώνκαιΚοινοτικώνΥπαλλήλωνΝ.3584/2007.

          Η ισχύ ςτης απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

           

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Αναφερόμενη υπάλληλος
 • Γραφείο Δημάρχου
 • Γραφείο Γεν. Γραμματέα

                       

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.