ΘΕΜΑ: «Ανάκληση απόφασης 1.275/38924/20-12-2019 απόφασης Δημάρχου περί
πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου Δήμου Λαγκαδά».
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 5 / 2020
Ο Δήμαρχος Λαγκαδά
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκε
με το αρθρ. 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α’/19-3-2018) «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της
Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» .
3. Την υπ’ αριθ. 34981/26-11-2019 γνωστοποίηση-πρόσκληση του Δημάρχου Λαγκαδά, που
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» το Σάββατο 01-12-2019 για την πλήρωση
μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ : 783ΜΩΛΛ-497).
4. Την υπ’ αριθ. 1.275/38924/20-12-2019 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη Ειδικού
Συμβούλου Δήμου Λαγκαδά»
5. Τη διαγραφή από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του κ. ΡΟΜΠΟΤΗ ΦΩΤΙΟΥ με αριθμό βεβαίωσης
διαγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου : (9449127941/08-01-2020).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την ανάκληση, από την ημερομηνία έκδοσής της, της αριθ. 1.275/38924/20-12-2019 απόφασης
Δημάρχου Λαγκαδά με θέμα «Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου Δήμου Λαγκαδά» που αφορά τον κ. Ρομπότη
Φώτιο του Βασιλείου, λόγω εκ παραδρομής αναφοράς της ιδιότητας του Ειδικού Συμβούλου.
Θα ακολουθήσει εκ νέου διαδικασία προκήρυξης θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Λαγκαδά για
την παροχή νομικής στήριξης, συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένων γνώσεων επί νομικών
θεμάτων του κ. Δημάρχου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
- Ενδιαφερόμενος
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Γραφείο Δημάρχου

 

Λήψη απόφασης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.