ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : N. Παπαγεωργίου  2

Ταχ. Κώδικας : 57 200   

Πληροφορίες : Μαράνα Ζωή

Τηλ.: 2394 330.223

Fax: 2394 330.256

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

 • Οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ. Α΄) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 • Οι διατάξεις του άρθρου 7 «Εκτίμησις εκποιουμένων ακινήτων» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ. Α΄) «…….Η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγουμένην καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ. επιτροπής, οριζόμενης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης έκ δύο μελών αυτού του ενός οριζόμενου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία έξ ενός μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του Νομάρχου κατά περίπτωσιν. 2.Αν το έκποιούμενον ακίνητον κείται εις την περιφέρειαν άλλου δήμου ή κοινότητας, την εκτίμησιν ενεργεί επιτροπή αποτελούμενη εκ δύο δημοσίων υπαλλήλων και ενός μηχανικού δημοσίου υπαλλήλου, οριζομένων υπό τού Νομάρχου εις την περιφέρειαν τού οποίου κείται το ακίνητον, τη αιτήσει τού ενδιαφερομένου δήμου ή κοινότητας. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο κατά βαθμόν ανώτερος των υπαλλήλων και επί ισόβαθμων ο αρχαιότερος………..»

3.    Οι διατάξεις του άρθρου 194 «Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ. Α΄) «……Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία  που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά  αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου τους, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών του……»

 • Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «………1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του……»
 • Οι διατάξεις της περ. στ) i του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄): όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με την περ. α΄ της πα. 4 του άρθρου 10 του Ν.4674/2020, «…….. α. Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους…..»
 • Οι διατάξεις των παρ. 2 & 3 του άρθρου 17 «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή)» του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-03-2012 τ.Α΄) όπου ορίζεται ότι: «……..2. Οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους. 3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, χορηγείται στο δήμο κωδικός εκμετάλλευσης………..»
 • Τα οριζόμενα στο υπ΄ αριθμ. 72747/11-09-2012 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα : «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων” (ΦΕΚ 77 Α΄/1981)»
 • Τον Κ.Α.02.70.6236.001 του σκέλους των εξόδων Προϋπολογισμού 2021, με τίτλο «Μίσθωμα σταυλικής εγκατάστασης διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του άρθρου 17 του Ν.4056/2012(ΦΕΚ 52/12-03-2012 τ.Α΄)» στον οποίο θα εγγραφεί πίστωση ποσού σύμφωνα με το ποσό μισθώματος που θα ορίσει η Επιτροπή Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ.270/1981
 • Η υπ΄ αριθμ. 168/53028/29-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΒΟΟΛ-76Λ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά περί «Ομόφωνα εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων έτους 2021»
 • Το υπ΄αρίθμ. 900/23-12-2020 Έγγραφο της Αντιδημάρχου Αγροτικής Πολιτικής και Παραγωγικών Τάξεων του Δήμου Λαγκαδά
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο (σταυλική εγκατάσταση) ιδιόκτητο ή μισθωμένο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4056/2012
 • Την υπ΄ αριθμ. 03/4.652/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΒ2ΩΛΛ-ΩΚΜ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά «Ομόφωνα εγκρίνει την εκμίσθωση κατάλληλου χώρου (σταυλική εγκατάσταση) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4056/2012. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ.270/1981»
 • Την υπ΄ αριθμ. 56/13.109/19-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΧΙΩΛΛ-ΔΟΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ

       Όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της γεωγραφικής ενότητας του Δήμου Λαγκαδά ή ακόμη και όμορων Δήμων, να προσφέρουν το ακίνητό τους προς μίσθωση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4056/2012.

     Η καταλληλότητα του ακινήτου θα κριθεί από την Επιτροπή Εκτιμήσεως Ακινήτων του άρθρου 7 του Π/Δτος 270/1981 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 03/4.652/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΒ2ΩΛΛ-ΩΚΜ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

       Για το λόγω αυτό,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια, δημόσιου, φανερού, προφορικού και μειοδοτικού διαγωνισμού, με τους εξής παρακάτω όρους:

 

Άρθρο 1ο

Σκοπός της Δημοπρασίας

     Σκοπός της Δημοπρασίας είναι η μίσθωση κατάλληλου χώρου (σταυλική εγκατάσταση) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4056/2012.

Άρθρο 2ο

Περιγραφή/Προϋποθέσεις καταλληλότητας

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

 • Να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λαγκαδά. Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και εφικτού αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον δεν βρεθεί κατάλληλος χώρος εντός της γεωγραφικής ενότητας του Δήμου Λαγκαδά ο οποίος υποχρεωτικά προτάσσεται, εάν υπάρξει ενδιαφέρον με κατάλληλο χώρο εντός Όμορου Δήμου, θα γίνει δεκτός.
 • Να διαθέτει σταυλική εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένη και κατάλληλη να φιλοξενήσει ανεπιτήρητα ζώα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4056/2012, καθώς και αντίστοιχο προαύλιο χώρο
 • Η σταυλική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις και ό,τι άλλο ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία της
 • Η σταυλική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι καλώς συντηρημένη, με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υδροδότησης
 • Θα πρέπει να διαθέτει εύκολη πρόσβαση από δρόμο, καθώς και όλους τους απαραίτητους χώρους για το σκοπό της λειτουργίας του

Άρθρο 3ο

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί δημόσια με φανερό, προφορικό και μειοδοτικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής:

Α) Διακήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά, δημοσιεύει Διακήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π/Δτος 270/1981 και βάσει των παρόντων όρων, πλην του τιμήματος και της ημερομηνίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας, καλών του ενδιαφερόμενους όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι Αιτήσεις Ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Εκτιμήσεως Ακινήτων του άρθρου 7 του Π/Δτος 270/1981 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 03/4.652/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΒ2ΩΛΛ-ΩΚΜ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

Η Αίτηση, θα συνοδεύεται από σχετικό σχεδιάγραμμα, που να περιλαμβάνει με λεπτομέρεια την περιγραφή του ακινήτου, τη θέση στην οποία βρίσκεται, το εμβαδόν του, τα έγγραφα νομιμοποίησής του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά σ΄ αυτό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Η Επιτροπή, μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων για τη συγκεκριμένη χρήση και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών.

Στην έκθεση αναφέρονται και οι τυχόν αναγκαίες εργασίες επισκευών και διαμόρφωσης που θα πρέπει να εκτελεστούν από τον εκμισθωτή προκειμένου το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο, καθώς και το σχετικό χρονικό διάστημα υλοποίησής τους, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα του ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην εν λόγω έκθεση.

Η έκθεση της Επιτροπής, μαζί με τις Αιτήσεις αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά. Η έκθεση της επιτροπής κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β) Διενέργεια Δημοπρασίας

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος του Δήμου Λαγκαδά, ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και Εκποίησης Ακινήτων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 168/53028/29-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΒΟΟΛ-76Λ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, καλώντας επί αποδείξει, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική προς αναζήτηση του τελευταίου μειοδότη. Η Δημοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Περί της συνέχισης της Δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας αναγράφεται στα πρακτικά.

Οι Προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται συμμετέχον για λογαριασμό του ιδίου.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου συμμετέχοντα στη Δημοπρασία, που δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της Διακήρυξης, αναγράφεται επίσης στα Πρακτικά.

Κατά τη διενέργεια της Δημοπρασίας συντάσσεται Πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της, υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, από τον τελευταίο μειοδότη, καθώς και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος απ΄ αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει αντ΄ αυτού ο έτερος, βάσει ειδικού νόμιμου πληρεξούσιου, ή δύο (2) πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά τη διενέργεια της Δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή η διενεργούσα τη Δημοπρασία και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της Δημοπρασίας ότι ο τελευταίος μειοδότης ή ο εγγυητής αυτού δήλωσε άγνοια γραμμάτων.

Επί των Πρακτικών της Δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Άρθρο 4ο

Τίμημα Μισθώματος

Το μηνιαίο μίσθωμα θα προσδιορισθεί βάσει της εκτίμησης της μισθωτικής αξίας του ζητούμενου ακινήτου από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, με βάση τις ελάχιστες ζητούμενες προδιαγραφές και θα αποτελέσει κριτήριο της Επιτροπής Δημοπρασιών Μίσθωσης Ακινήτων για την κρίση της περί συμφέρουσας ή μη προσφοράς του μειοδότη.

Άρθρο 5ο

Αίτηση – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος/Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, Αίτηση – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, τη θέση στην οποία βρίσκεται και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου και να συνοδεύεται, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, από τα εξής:

α) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας ή επικαρπίας νόμιμα μεταγεγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο ή κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή.

β) Σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εισφορών, φόρων, τα ελών δημοσίων και δημοτικών οποιοωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών.

δ) Δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου από το Δήμο Λαγκαδά περί μη οφειλής σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ε) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού. στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ζ) Στην περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών, εφόσον επιθυμούν να ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ορισμού κοινού εκπροσώπου, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6ο

Συμμετοχή στη Δημοπρασία

Οι Αιτήσεις όσων ενδιαφερόμενων υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης από την παρούσα Διακήρυξη προθεσμίας, θα διαβιβασθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά η οποία διενεργεί τη διαδικασία, ήτοι το Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.

Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης του διαγωνισμού από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, θα ενημερωθούν εγγράφως για τυχόν αναγκαίες εργασίες επισκευών που θα υποδειχθούν από την Επιτροπή και το σχετικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Όσοι κληθούν, θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσουν τις εργασίες όπως ορίζονται από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Θα κληθούν εγγράφως επίσης, να προσέλθουν για τη συμμετοχή τους στη Δημοπρασία ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας.

Οι συμμετέχοντες στη Δημοπρασία, θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή, στην περίπτωση εταιρείας, εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, εάν δε πρόκειται για κεφαλαιουχικές εταιρείες, εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Άρθρο 7ο

Επανάληψη της Δημοπρασίας

Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται με Απόφαση του Δημάρχου Λαγκαδά σε περίπτωση που κριθεί Άγονη, διότι δεν υποβλήθηκε Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Π/Δτος 270/1981.

Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της Δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της Δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή

γ) όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της Δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή του Συμφωνητικού

Στην περίπτωση (β) η Δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου Λαγκαδά,

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π/Δτος 270/1981, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενέργειας της Δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία

 

Άρθρο 8ο

Κατακύρωση

Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, να ζητούν όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες, γιατί μετά την κατακύρωση θα απορρίπτεται κάθε αίτηση για αποζημίωση που θα προκύπτει από την αιτία αυτή.

Η κατακύρωση των πρακτικών της Δημοπρασίας θα γίνει με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Λαγκαδά για το σκοπό αυτό.

Ο τελευταίος μειοδότης κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προβάλλει για τυχόν ζημία του, που θα προέλθει α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας ή τη μη έγκρισης αυτών και β) από οποιοδήποτε κώλυμα που τυχόν θα εμφανισθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

Άρθρο 9ο

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης με τους ίδιους όρους, εφόσον το επιθυμούν και τα δύο (2) μέρη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού.

 

Άρθρο 10ο

Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης που θα αναδειχθεί εκμισθωτής, υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Λαγκαδά περί έγκρισης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας και Κατακύρωσης, η οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει στο ως άνω χρονικό διάστημα τότε ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του τελευταίου μειοδότη που υποχρεώνεται απέναντι στο Δήμο Λαγκαδά να πληρώσει την τυχόν διαφορά του μισθώματος, αν κατά τη νέα σύμβαση επιτευχθεί μεγαλύτερο μίσθωμα από αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας, για το χρονικό διάστημα που αναλογεί από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, που ορίζεται με την παρούσα.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου μειοδότη, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

Άρθρο 11ο

Λύση της μίσθωσης

Ο Δήμος Λαγκαδά, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, εάν και εφ΄ όσον:

(α) Πάψει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται η παρούσα μίσθωση

(β) Μεταφερθούν οι υπηρεσίες συλλογής και φύλαξης ανεπιτήρητων ζώων του Δήμου Λαγκαδά σε κατάλληλο ιδιόκτητο ακίνητο,

(γ) Προσφερθεί στο Δήμο Λαγκαδά, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον ανωτέρω σκοπό,

Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματά της τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου Λαγκαδά για καταβολή μισθωμάτων.

 

Άρθρο 12ο

Καταβολή του μισθώματος - Κρατήσεις

Η πληρωμή του μισθώματος που θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου από το Δήμο Λαγκαδά με υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής από το Δήμαρχο Λαγκαδά, θα γίνεται μηνιαίως κατά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται της μισθωμένης περιόδου.

Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Λαγκαδά, ο οποίος δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου Λαγκαδά προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

Το μίσθωμα θα είναι σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν μείωση του μισθώματος κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης.

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κάθε φορά.

 

Άρθρο 13ο

Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

Άρθρο 14ο

Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτης)

 • Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες- εργασίες, με δικές του δαπάνες, προκειμένου το μίσθιο να έχει τις αναγκαίες υποδομές, για να είναι δυνατή η σύνδεση με τα δίκτυα τηλεφώνου, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης κλπ, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Λαγκαδά και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωσή του για τυχόν αναγκαίες εργασίες επισκευών που υποδεικνύει η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.
 • Το μίσθιο πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις αποχέτευσης μόνιμα συνδεδεμένες με δίκτυο αποχέτευσης ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, με βόθρο ή βιολογική αποχέτευση.
 • Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, καθώς και τις επισκευές οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της σταυλικής εγκατάστασης και που τυχόν θα υποδειχθούν από την προαναφερόμενη Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, με δικές του δαπάνες και εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ο Δήμος Λαγκαδά έχει το δικαίωμα να προβεί: (α) σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή, (β) σε μονομερή λύση της σύμβασης και τη μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, (γ) σε εκτέλεση όλων των τυχόν απαιτούμενων εργασιών επισκευής που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα του ακινήτου και λοιπών κατά τα ανωτέρω εργασιών, σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
 • Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει το ακίνητο στην χρήση του Δήμου Λαγκαδά μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, έτοιμο και κατάλληλο κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης.
 • Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από το Δήμο Λαγκαδά καθώς και η παράδοσή του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από το Δήμαρχο, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως από το Δήμαρχο να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε να προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη.

 

Άρθρο 15ο

Αλλαγή κυριότητας μισθίου

Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λπ. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κ.λπ., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο Λαγκαδά τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νομίμως μεταγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής.

 

Άρθρο 16ο

Υποχρεώσεις-δικαιώματα μισθωτή (Δήμος Λαγκαδά)

 • Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 • Ο Δήμος Λαγκαδά υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 • Ο Δήμος Λαγκαδά δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή (α) για επιγενόμενες βλάβες ή ζημιές στο ακίνητό του οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του ακινήτου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, τρομοκρατική ενέργεια κ.λπ. (β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή (γ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο ή εάν ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 • Οι δαπάνες για τις επισκευές παγίων εγκαταστάσεων που οι βλάβες οφείλονται στη συνήθη χρήση βαρύνουν τον εκμισθωτή, πλην των περιπτώσεων που οφείλονται σε κακή χρήση του μισθωτή ή του προσωπικού ή τρίτων που χρησιμοποιούν το μίσθιο για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά ή την ελλιπή και πλημμελή συντήρηση αυτών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπόχρεος για την αποκατάσταση των βλαβών είναι ο εκμισθωτής και αρνηθεί ή δεν αποκαταστήσει τη βλάβη μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με ειδοποίηση, ο Δήμος Λαγκαδά έχει τη διακριτική ευχέρεια:

-να προβεί στη μονομερή λύση της μίσθωσης και την με δημοπρασία μίσθωση άλλου χώρου σε βάρος του εκμισθωτή ή

-να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι να εκτελεστούν οι επισκευές.

 • Ο Δήμος Λαγκαδά, μετά από συνεννόηση με τον εκμισθωτή, έχει δικαίωμα με δικές του ενδεχόμενες δαπάνες, να κάνει διαρρυθμίσεις ή διάφορες κατασκευές που θα εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχει μισθωθεί το ακίνητο, οι οποίες θα παραμένουν στο ακίνητο και μετά τη λήξη της μίσθωσης επ’ ωφελεία του μισθίου ή εφόσον απομακρυνθούν δεν θα προκληθεί ζημία στο μίσθιο και αυτό θα επανέλθει στην προγενέστερη κατάσταση.
 • Οι σχετικές δαπάνες κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π. του υπό μίσθωση χώρου, βαρύνουν το Δήμο Λαγκαδά, καθώς και τα κοινόχρηστα έξοδα που τυχόν υπάρχουν.

 

Άρθρο 17ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Λαγκαδά.

Επίσης θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) βάσει του Ν.3861/10 καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά www.lagadas.gr (παρ.1, άρθρο 4, Π.Δ. 270/81)

 

Άρθρο 18ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά, στα τηλ. 2394 330.223 & 2394 330.238 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

                                               

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ) ΑΔΑ.pdf)9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ) ΑΔΑ.pdf 322 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.