ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΤαχ. Δ/νση : N. Παπαγεωργίου 2

Ταχ. Κώδικας : 57 200   

Πληροφορίες : Μαράνα Ζωή

Τηλ.: 2394 330.223

Fax: 2394 330.256

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 
Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Της  περ. η΄ του άρθρου 84 του Β.Δ. 17.5/1959 (ΦΕΚ 114/15-06-1959 τ. Α΄)
2. Του Π.Δ/τος 270/81 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ. Α΄) περί «Καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
3. Του Π.Δ 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-02-1995 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες διατάξεις του Ν.2741/99, σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις
4. Των άρθρων 178 παρ.1 & 192 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ. Α΄)
5. Της περ. θ΄ παρ. 1 του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
6. Της παρ. 1 του άρθρου 13 του νέου νόμου 4242/14 (ΦΕΚ 50/Α/28-02-2014) περί εμπορικών μισθώσεων
7. Του Αστικού Κώδικα.
8. Της υπ΄ αριθμ. 168/53028/29-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΒΟΟΛ-76Λ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά περί «Ομόφωνα εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων έτους 2021» 
9. Της υπ΄ αρίθμ. 7/15-01-2021 Απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Γερακαρούς της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά
10. Της υπ’ αριθμ. 23/7.410/17-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΓΩΩΛΛ-3ΘΣ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τρόπου χρήσης - εκμετάλλευσης ακινήτου
11. Της υπ΄ αριθμ. 68/15.713/02-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ1ΙΩΛΛ-ΤΚ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας
 
 
Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι
Πλειοδοτική φανερή, προφορική δημοπρασία (παρ.2Αγ, άρθρο 3, Π.Δ. 270/81)εκμίσθωσης των δημοτικών ακινήτων «ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1368 (ΛΕΙΒΑΔΙ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»  με έκταση 243,26 τ.μ., και «ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1368 (ΛΕΙΒΑΔΙ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» με έκταση 373,30 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς και με εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία όπως ορίζεται στον κάτωθι πίνακα. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας πριν ξεκινήσει η εκμίσθωση - εκμετάλλευση του ακινήτου (παρ.2Αα, άρθρο 3, Π.Δ. 270/81)
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΤΑΣΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(€)
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 
Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 1368 (ΤΜΗΜΑ) 243,26 τ.μ. 50,00 25,00
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 
Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 1368 (ΤΜΗΜΑ) 373,30 τ.μ. 50,00 25,00
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Άρθρο 1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα της πόλης του Λαγκαδά (Δημαρχιακό Μέγαρο Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 168/53028/29-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΒΟΟΛ-76Λ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την (20η) του μηνός Απριλίου, έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. (παρ.2Αβ, άρθρο 3, Π.Δ. 270/81)
 
Άρθρο 2ο 
Δημοσίευση διακήρυξης
Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, καθώς και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Γερακαρούς της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά. Επίσης θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) βάσει του Ν.3861/10 καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά www.lagadas.gr  (παρ.1, άρθρο 4, Π.Δ. 270/81)
 
Άρθρο 3ο 
Χρονική Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (παρ.2Γα, άρθρο 3, Π.Δ. 270/81)
 
Άρθρο 4ο 
Ελάχιστο όριο προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (για κάθε τμήμα) ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) ετησίως (παρ.2Αδ, άρθρο 3, Π.Δ. 270/81).
 
Άρθρο 5ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
        Απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, είτε πρωτότυπα ή  φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα. Όσον αφορά σε αλλοδαπά πρόσωπα επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.
1. Αστυνομική Ταυτότητα σε φωτοαντίγραφο είτε πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
2. Υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται :                              
α) Η αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.λ.π), καθώς και το Α.Φ.Μ του,     
β) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως ή διαιρέσεως.   
Υπεύθυνη δήλωση καταθέτει και ο εγγυητής  περί αποδοχής ορισμού του και ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως ή διαιρέσεως.                           
3. Πιστοποιητικό :  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδίου.
4. Πιστοποιητικό  φορολογικής ενημερότητας του εγγυητή.
5. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του υποψηφίου (Δημοτική ενημερότητα), καθώς και του εγγυητή εφόσον είναι δημότης του Δήμου μας.
6. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό (παρ. 2Γγ, άρθρο 3 Π.Δ. 270/81) αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων σε ποσοστό 10% του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενου ετησίως βάσει του τύπου (12 μήνες Χ ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς Χ 10%) επί πέντε έτη, ήτοι ποσού είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) για το καθένα από τα δύο εκμισθούμενα τμήματα του υπ. αριθ. 1368 αγροτεμαχίου.
  Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.
7. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία πιστοποιητικά από αρμόδια υπηρεσία από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή διαδικασία εκκαθάρισης, περί μη λύσεως ή δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση,  ή διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση πτωχεύσεως.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο για έλεγχο στην αρμόδια επιτροπή μέχρι και την ημέρα της δημοπρασίας και συγκεκριμένα μισή ώρα πριν την έναρξή της. Ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
 
Άρθρο 6ο 
Κατάθεση προσφορών
       Οι προσφορές για τα ακίνητα θα πρέπει να γίνουν για μεν τα φυσικά πρόσωπα από τον ίδιο ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, τα δε νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.
 Αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης
• Για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις του (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή),  ενώ στις εταιρείες  περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) από τον διαχειριστή της, αντίστοιχο ΦΕΚ.
• Σε περίπτωση Α.Ε επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ  με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στην δημοπρασία και ορίζεται ο εκπρόσωπος της με δικαίωμα υπογραφής της προσφοράς, το καταστατικό της Α.Ε (αντίστοιχο ΦΕΚ) και κάθε τροποποίησή του.
Εφόσον τα φυσικά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στην δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 
Άρθρο 7ο 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Η δημοπρασία των ακινήτων είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική (παρ.2Αγ, άρθρο 3, Π.Δ. 270/81)και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Σχετικά με την συνέχιση της δημοπρασίας, αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή και η απόφαση της αυτή καταχωρείται στα πρακτικά.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας στην  επιτροπή, προσκομίζοντας πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, ειδάλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
           Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.
            Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών.
            Ακολούθως δέχεται προφορικά τις οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
            Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.
            Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για κάθε πλειοδότη, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
            Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής κατά ένα ευρώ (1,00€) τουλάχιστον.
           Μετά την λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
            Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας (48) ωρών.
            Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
Στα πρακτικά της επιτροπής αναγράφονται και εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι αποκλείονται από την πλειοδοσία  επειδή δεν πληρούν τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης. 
 
Άρθρο 8ο 
Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού
Μετά το πέρας της δημοπρασίας η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην οικονομική επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. (άρθρο 116, Ν.4555/2018)
Η οικονομική επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα, αν το κρίνει ασύμφορο  και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή άλλο λόγο.
Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του, καθώς και για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής για οποιονδήποτε λόγο.
Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον παραδούς και παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση την οποία υπογράφουν δύο (2) μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.
 
Άρθρο 9ο 
Επανάληψη δημοπρασίας
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. (άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018).
          Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης. (άρθρο 6 παρ. 1 ΠΔ 270/1981).
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το αρμόδιο για τούτο το σκοπό όργανο λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, (άρθρο 6 παρ.2α Π.Δ. 270/81)
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοινοποίηση εις τον τελευταίον πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει ούτος εμπροθέσμως δια την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως(άρθρο 6 παρ.2β Π.Δ. 270/81)
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας. Οι επαναληπτικές δημοπρασίες διεξάγονται κατά τα άρθρα 1, 2 και 5 του Π.Δ. 270/81 οριζόμενα. (παρ. 4 άρθρο 6 Π.Δ. 270/81).
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία. (άρθρο 6 παρ. 5 ΠΔ 270/1981)
Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018)
 
Άρθρο 10ο 
 Πραγματική Κατάσταση μισθίου
Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μίσθια, της οποίας  έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του κάθε μισθίου μη υποχρεούμενος σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή αποζημίωσης του μισθωτή. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας πριν ξεκινήσει την εκμετάλλευση του ακινήτου.
       Ακόμα αποκλείεται από τον μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων.
 
Άρθρο 11ο 
Διατήρηση μισθίου
Ο μισθωτής/ες έχει/ουν υποχρέωση να εκμεταλλεύεται/ονται τα μίσθια με επιμέλεια, τις υπέρ αυτών δουλείες και σύμφωνα με τον προορισμό τους και ιδίως να φροντίζει για την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι παραγωγικά.
Γενικά οφείλει/ουν να τα προστατεύει/ουν από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του/ς ευθύνεται/ονται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ένδικου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.
Όσο διαρκεί η μίσθωση, δεν υποχρεούται να προβεί σε καμιά επωφελή, αναγκαία ή μη, δαπάνη επί των μισθίων, κάθε δε προσθήκη ή κατασκευή που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή/ες,  θα μπορεί να λάβει χώρα μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Δήμου (ΑΠ 724/1995) και την λήψη των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτές απαιτούνται από τον νόμο. Κάθε μεταβολή, επισκευή, προσθήκη ή κατασκευή που θα πραγματοποιηθεί από τον/ους μισθωτή/ες θα παραμείνει κατά την λήξη ή τυχόν λύση της μίσθωσης σε όφελος των μισθίων, χωρίς δικαίωμα του μισθωτή για αποζημίωση ή αφαίρεση των τυχόν μη κινητών προσθηκών. Ο εκμισθωτής πάντως τηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει εάν κρίνει προς τούτο, την επαναφορά του μισθίου στην κατάσταση στην οποία αυτό παρελήφθη με δαπάνες του μισθωτή που το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση υπέρ του Δήμου (άρθρο 3 παρ.2Γ περ.ζ ΠΔ 270/1981)
Τέλος ορίζεται ότι τα εν λόγω ακίνητα, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την λειτουργία  πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
 
Άρθρο 12ο 
Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης /Υπεκμίσθωση
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση των μισθίων από τον μισθωτή/ες ή η με οποιονδήποτε  τρόπο παραχώρηση της χρήσης των μισθίων από τον/ους μισθωτή/ες  σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση βαριάς νόσου του μισθωτή, όπου υπάρχει η δυνατότητα να μεταβιβάσει ολοκληρωτικά τη μισθωτική σχέση σε τρίτον μέσα σε ένα (1) έτος από την επέλευση της νόσου. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν ο σύζυγος ή τα τέκνα του μέσα σε ένα (1) έτος από την αποδοχή της κληρονομίας (άρθρο 12 παρ.1 Π.Δ.34/1995). Για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης απαιτείται σύμβαση μεταξύ του μισθωτή και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση καθώς και έγγραφη αναγγελία της σύμβασης από εκείνον που μεταβιβάζει προς τον εκμισθωτή, που να περιέχει τους όρους της σύμβασης. Εκείνος που μεταβιβάζει ενέχεται εις ολόκληρον με εκείνον προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κάθε μίσθωση, οι οποίες υπήρχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης.
 
Άρθρο 13ο 
Εγγυήσεις
Για τη συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου πρώτης προσφοράς, επί της ετήσιας διάρκειας της μίσθωσης (παρ.2Γγ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81).   
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς 10%, επί του επιτευχθέντος μισθώματος επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης, του ακινήτου, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου. (παρ.2Γδ, άρθρο 3 Π.Δ. 270/81). Η εγγυητική θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου σε όλη την διάρκεια της μισθώσεως του ακινήτου, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά την λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.
 
Άρθρο 14ο 
Εγγυητής
Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μετά την λήξη της δημοπρασίας τα αντίστοιχα πρακτικά, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. (παρ. 2Αε, άρθρο 3, Π.Δ.270/81)
Άρθρο 15ο 
Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινής χωρίς δικαστική παρέμβαση. Θεωρείται δε ότι η σύμβαση καταρτίστηκε οριστικά εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς την προσέλευσή του, υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την ανωτέρω επιτροπή. Ταυτοχρόνως αποκλείονται  από τη συμμετοχή  σε διαγωνισμό  για την μίσθωση  του ακινήτου για το οποίο κηρύχθηκαν έκπτωτοι.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός, με την επιφύλαξη υπέρ του ΟΤΑ του δικαιώματος να καταλογίσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και την επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, το οποίο θα επιτευχθεί κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τον υπόλοιπο  χρόνο της μίσθωσης.
 
Άρθρο 16ο 
Προθεσμία καταβολής του μισθώματος
Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται κάθε χρόνο (κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου), για ολόκληρο το έτος στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου μισθώματος, ο ενοικιαστής υποχρεούται στην καταβολή νόμιμου τόκου υπερημερίας, ανεξάρτητα  από το δικαίωμα του Δήμου  να κηρύξει  έκπτωτο τον ενοικιαστή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό. 
 
Άρθρο 17ο 
Αναπροσαρμογή μισθώματος
Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από  το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. (παρ. 2Γη, άρθρο 3, Π.Δ.270/81)
           Καμία ελάττωση του μισθώματος δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Ενώ η αναπροσαρμογή του μισθίου ορίζεται ετησίως, σε ποσοστό 3% επιπλέον του δείκτη τιμών καταναλωτή, επί του ετήσιου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.
 
Άρθρο 18ο 
 Λύση Σύμβασης
Η καταγγελία της μίσθωσης επιτρέπεται για τους λόγους που προβλέπει το Π.Δ. 34/95 και ο Αστικός Κώδικας. Το άρθρο 66 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και εδώ. (άρθρο 15 Π.Δ. 34/95)
Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 2026, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.
Επίσης ο Δήμος μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της εκμίσθωσης χωρίς καμία αποζημίωση του μισθωτή και δικαστική παρέμβαση, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε οποιοσδήποτε από τους όρους της σύμβασης ή ότι αξιοποιείται για διαφορετικό λόγο από λειτουργία  πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Λαγκαδά ειδοποιεί τον μισθωτή εγγράφως για την εντός δεκαπέντε (15) ημερών αποχώρησή του από το μίσθιο, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και τυχόν λοιπές συνέπειες του, οι οποίες προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και της παρούσας.
 
Άρθρο 19ο 
Παράδοση μισθίου
Μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης για οιονδήποτε λόγω, ο μισθωτής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου υποχρεούται να αποδώσει το κατάστημα ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του.  Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση.
Επίσης οφείλει να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν ζημίες που προκάλεσε στο μισθίο. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο, ο οποίος με βάση έκθεσης εκτίμησης ζημίας ή παράλειψης που θα συντάξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το ποσό του οποίου θα βεβαιώσει η ταμειακή υπηρεσία για την είσπραξη και γενικά κάθε οφειλή που απορρέει από την χρήση του μισθίου.
Επιπλέον σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης του μισθίου, ο μισθωτής θα ευθύνεται στην καταβολή στον εκμισθωτή του ποσού ίσου με το 1/10 του καταβαλλόμενου κατά την λήξη ή διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, μετά την 16η ημέρα από την λήξη της μίσθωσης ή διάλυσής της, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως, που συνομολογείται ρητά με το παρόν, ανεξάρτητα του δικαιώματος του εκμισθωτή να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω αποζημίωσή του και του δικαιώματός του προς έξωση του μισθωτή από το μίσθιο κατά τις διατάξεις του  νόμου. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή του άρθρου 13 της παρούσης, θα καταπίπτει σε όφελος του εκμισθωτή αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική μεσολάβηση, λόγω ποινικής ρήτρας.
 
Άρθρο 20ο 
 Γενικές Υποχρεώσεις του Μισθωτή
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος:
1. Να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των δημοτών.
2. Το μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του μισθίου καθώς και τα πάσης φύσεως τέλη, ήτοι δημοτικά τέλη καθαριότητας κλπ.
3. Ο μισθωτής μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την εκμετάλλευση του ακινήτου ως καλλιεργήσιμη γη, οφείλει να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας 
4. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του ΓΟΕΒ και υποχρεούται να προσκομίζει στον Δήμο κάθε έτος της απόδειξη της σχετικής πληρωμής του. Επιπλέον ο μισθωτής με την υπογραφή της σύμβασης θεωρείται ότι δίνει το δικαίωμα στο Δήμο να καταθέσει το σχετικό μισθωτήριο στον ΓΟΕΒ και να κοινοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα.
5. Η παράβαση από το μισθωτή ενός και μόνου όρου (όλοι είναι ουσιώδεις) της διακήρυξης  αποτελεί λόγο έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από τον χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση και χωρίς οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο.
 
Άρθρο 21ο 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά, στα τηλ. 2394 330.223 & 2394 330.238 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;
 
 
 
 
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 
                         
 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ (ΑΑ) ΑΔΑ.pdf)9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ (ΑΑ) ΑΔΑ.pdf 268 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.