ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                        

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Ο.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 198.837,22

(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

 

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Ο.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ’’, προϋπολογισμού 198.837,22συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 160.352,60 € - ΦΠΑ: 38.484,62 €).

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

Πόλη

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

57200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

ΕL 522

Τηλέφωνο

23943 30236

Φαξ

23940 20049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.lagadas.gr

 

 

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

α)       Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.lagadas.gr

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων, προβολέων, καλωδίων, γειώσεων, εξαρτημάτων πίνακα, μηχανισμών/συσκευών /εξαρτημάτων ελέγχου, διακοπτικού υλικού, εργαλείων ηλεκτρολόγων, οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών αναφορικά με τη συντήρηση και την επέκταση του δικτύου Φ.Ο.Π. και τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Λαγκαδά.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό αριθμό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειμένου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄ αριθμό 16/2020 μελέτη που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας σύμβασης.

                  

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι στο ποσό των 3.207,05 € (τριών χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ και πέντε λεπτών).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 7 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

6. Παραλαβή προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 23/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.