ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ (7) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 71.730,28 €, (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.24%)

 

Η Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «καθαρισμός ρεμάτων στις επτά (7) δημοτικές ενότητες του Δήμου Λαγκαδά».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90722000-4 (Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση μπαζών στη Δ.Ε. Λαγκαδά», εκτιμώμενης αξίας 20.043,36 € με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2 : «Καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση μπαζών στη Δ.Ε. Ασσήρου», εκτιμώμενης αξίας 5.290,77 € με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3 : «Καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση μπαζών στη Δ.Ε. Σοχού», εκτιμώμενης αξίας 10.986,40 € με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 4 : «Καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση μπαζών στη Δ.Ε. Βερτίσκου», εκτιμώμενης αξίας 6.341,36 € με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 5 : «Καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση μπαζών στη Δ.Ε. Λαχανά», εκτιμώμενης αξίας 4.627,68 € με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 6 : «Καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση μπαζών στη Δ.Ε. Καλινδοίων», εκτιμώμενης αξίας 8.672,56 € με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 7 : «Καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση μπαζών στη Δ.Ε. Κορώνειας», εκτιμώμενης αξίας 15.768,15 € με ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για όποιο Τμήμα επιθυμούν οι οικονομικοί φορείς, με την προϋπόθεση και επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες και της ποσότητες του τμήματος που συμμετέχουν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 57.847,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 71.730,28).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη ημέρα υπογραφής της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 138851) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 23/09/2021 και ώρα 16:00.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση του τμήματος/των που συμμετέχει, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ (€)

ΤΜΗΜΑ 1

323,28

ΤΜΗΜΑ 2

85,34

ΤΜΗΜΑ 3

177,20

ΤΜΗΜΑ 4

102,28

ΤΜΗΜΑ 5

74,64

ΤΜΗΜΑ 6

139,88

ΤΜΗΜΑ 7

254,33

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.