ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΆΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ν. Παπαγεωργίου 2 ταχ. Κώδικας : 572 00

τηλ.: 2394 330 239

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

-Το άρθρο 195 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και τον Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».

-Την υπ' αριθμ. 56/19.101/19-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΧ05ΩΛΛ-ΟΓΒ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τρόπου χρήσης - εκμετάλλευσης ακινήτων.

-Την υπ' αριθ. 109/33251/02-07-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΒ8ΩΛΛ-54Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πλειοδοτική φανερή, προφορική δημοπρασία (παρ.2Αγ, άρθρο 3, Π.Δ. 270/81)εκμίσθωσης των δημοτικών ακινήτων «υπ’ αριθμ. 504 (τμήμα) αγροκτήματος στην Κοινότητα Βερτίσκου της Δ.Ε. Βερτίσκου Δήμου Λαγκαδά» με έκταση 20.571 τ.μ., και «υπ’ αριθμ. 510 (τμήμα) αγροκτήματος στην Κοινότητα Βερτίσκου της Δ.Ε. Βερτίσκου Δήμου Λαγκαδά» με έκταση 5.542,25 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς και με εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία όπως ορίζεται στον κάτωθι πίνακα. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας πριν ξεκινήσει η εκμίσθωση - εκμετάλλευση του ακινήτου (παρ.2Αα, άρθρο 3, Π.Δ. 270/81).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΗ

ΕΚΤΑΣΗ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(€)

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Δ.Ε. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

504 (ΤΜΗΜΑ)

20.571 τ.μ.

15,00€/ στρέμμα ετησίως

154,25€ για 5 έτη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Δ.Ε. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

510 (ΤΜΗΜΑ)

5.542,25 τ.μ.

15,00€/ στρέμμα ετησίως

42,50€ για 5 έτη

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Ιουλίου, έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

         Δικαίωμα Συμμετοχής:

  • Στην δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε.
  • Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  • Το κατώτατο όριο μίσθωσης για κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παραπάνω πίνακα.

Επίσης απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 109/33251/02-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία μπορεί να αναγνωσθεί από το διαδίκτυο ή την ιστοσελίδα του Δήμου (ΑΔΑ:ΩΥΒ8ΩΛΛ-54Χ).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν ιδιοχείρως την προκήρυξη από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Λαγκαδά.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΩΝΗ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.