ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                        

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ), ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ”                                                                

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.942,86

(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 6% & 24%)

 

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ), ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ” ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.942,86€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 6% & 24%) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 332.671,97 € - ΦΠΑ: 68.270,89 €).

                            

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

Πόλη

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

57200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

ΕL 522

Τηλέφωνο

23943 30236

Φαξ

23940 20049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.lagadas.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.lagadas.gr

 

 

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

α)       Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.lagadas.gr

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά και των Νομικών του προσώπων (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας), για δύο (2) έτη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς αριθμούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 33760000-5 (ΧΑΡΤΙΚΑ), CPV 19640000-4 (ΣΑΚΟΥΛΕΣ), CPV 39800000-0 (ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ), CPV 39224000-8 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), CPV 39220000-0 (ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ), CPV 33631600-8 (ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά», εκτιμώμενης αξίας 77.380,69 € με ΦΠΑ 6% & 24%.

ΤΜΗΜΑ 2: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού της ΥΚΠΑΑΠ», εκτιμώμενης αξίας 69.425,61 € με ΦΠΑ 6% & 24%.

ΤΜΗΜΑ 3: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 147.571,41 € με ΦΠΑ 6% & 24%.

ΤΜΗΜΑ 4: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 106.565,15 € με ΦΠΑ 6% & 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για όποιο/α τμήμα/τα επιθυμούν οι οικονομικοί φορείς με την προϋπόθεση να καλύπτουν το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του εκάστοτε τμήματος/των.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο υπ΄ αριθμό 09/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας σύμβασης.

                  

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση του τμήματος/των που συμμετέχουν, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ (€)

ΤΜΗΜΑ 1

645,43

ΤΜΗΜΑ 2

588,58

ΤΜΗΜΑ 3

1.213,59

ΤΜΗΜΑ 4

879,12

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 7 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

6. Παραλαβή προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι …./…./2021 ημέρα ………… και ώρα 16:00 μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την …./…./2021, ημέρα ………….. και ώρα 11:00 πμ.

 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΩΝΗ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.