ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                        

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 26.893,74 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT” με ακρωνύμιο “IΒiSEAit” στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC"Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020"

Η Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και επίπλων γραφείου, προϋπολογισμού 26.893,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 21.688,50, ΦΠΑ: 5.205,24).

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

Πόλη

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

57200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

ΕL 522

Τηλέφωνο

23943 30236

Φαξ

23940 20049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.lagadas.gr

 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

  • Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και επίπλων γραφείου σύμφωνα με το Έργο «Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT» και ακρωνύμιο “IBiSEAit”, του Δήμου Λαγκαδά, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC"Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020".
  • Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39100000-3 (Έπιπλα), 30213300-8 (Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές), 30231000-7 (Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών), 30232110-8 (Εκτυπωτές λέιζερ), 32252000-4 (Τηλέφωνα GSM).
  • Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
  • ΤΜΗΜΑ 1: «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 948,50 € πλέον ΦΠΑ 24%.
  • ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 740,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
  • Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο διάστημα των σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της.
  • Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο υπ΄ αριθμό 16/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας σύμβασης.

                  

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5. Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

 

 

6. Παραλαβή προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, την 10/05/2021 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΩΝΗ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.