Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαΐου   έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Αποδοχή δωρεάς.

 2. Απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 110/2018).

 3. Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά» σχετικού προϋπολογισμού 18.882,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

 4. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά» σχετικού προϋπολογισμού 24..218,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

 5. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «κάδων απορριμμάτων και επιστύλιων κάδων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά», σχετικού προϋπολογισμού 74.350,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

 6. Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προϋπολογισμού 5.815,60€ και διάθεση πίστωσης ποσού 2.907,80€.

 7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 29.700,00€ για την κάλυψη της μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση έτους 2018.

 8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 508.624,00€ για την κάλυψη της μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης  3κ/2018.

 9. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,0€ για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά έτους 2018.

 10. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 6.307,87€ για την πληρωμή κεφαλαίου και δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 100/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.258,27€ για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και σπόρων για τις ανάγκες των δημοτικών σταδίων και πάρκων του Δήμου Λαγκαδά.

 12. Κατάρτιση του σχεδίου 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Λαγκαδά.

 13. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. 9679/15-05-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe20_2018.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top