Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση δικογράφου.

2.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ΄αρ. 42921/18-12-2017 ειδικής πρόσκλησης.

3.    Αποδοχή γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του  Δήμου για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 9012/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  (Θ΄Τμήμα).

4.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μίσθωσης καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου σχετικού προϋπολογισμού 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% κοι Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

5.    Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά, σχετικού προϋπολογισμού 64.750,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

6.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) και του Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 202.685,24 € Κατακύρωση Αποτελεσμάτων και κήρυξη του ΑΓΟΝΟΥ μέρους αυτού.

7.    Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 581/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

8.    Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, της Τοπικής Κοινότητας Κριθιάς της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου, του Δήμου Λαγκαδά, για την λειτουργία σταθμού κινητής τηλεφωνίας.

9.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. 692/10-01-2018 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE2_2018.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top