Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 57/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε συμβολαιογράφο για σύνταξη και υπογραφή πράξεων αποδοχής κληρονομιάς και ψήφιση πίστωσης ποσού 395,16 €

2.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ' αρ. πρωτ. 41672/6-12-2017 Απόφασης Κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα» και ψήφιση πίστωσης ποσού 43,40 €

3.    Ανάκληση ποσού 300,00 € που δεσμεύτηκε με την υπ' αρ. 528/2017 απόφαση Ο.Ε.

4.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Λαγκαδά

5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου σχετική η υπ΄αρ. 584/2017 απόφαση Ο.Ε.

6.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή νομικών συμβουλών και την εκπροσώπηση του Δήμου συνολικού ποσού 1.165,96€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 894,40€.

7.    Ενημέρωση σχετικά με τις υπ΄αρ. πρωτ. 42615/13-12-2017 και 42501/13-12-2017 αιτήσεις προς το Δήμο Λαγκαδά,  το υπ΄αρ. πρωτ. 41.461/06-12-2017,  κατασχετήριο, την υπ΄αρ. πρωτ. 41645/06-12-2017 εξώδικη δήλωση,   τις υπ΄αρ. πρωτ. 41844/07-12-2017 και 41940/08-12-2017 δηλώσεις προς το Δήμο Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe57.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top