Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και επιστύλιων κάδων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Δήμου Λαγκαδά προϋπολογισμού 60.251,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24/2017 και κατακύρωση Αποτελεσμάτων.

2.    Αποδοχή δωρεάς.

3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ' αρ. 8411/2017 (αριθμός κατάθεσης έφεσης 3/2016) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία) και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

4.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’αρ. 23/2017 (αριθμός κατάθεσης αίτησης 12/2017) απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και τη διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

5.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αριθ. κατάθεσης ΓΑΚ 748/2017 και ΕΑΚ 3/2017 αγωγή κατά Δήμου Λαγκαδά και τη διάθεση πίστωσης ποσού 184,76€.

6.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.474,23€ για την πληρωμή Φόρου Εισοδήματος 2016 του Δήμου.

7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 99,20€ για αμοιβή δικηγόρου σχετική απόφαση ανάθεσης 308/2017 Ο.Ε.

8.    Ενημέρωση σχετικά με την υπ' αρ. Α344/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

9.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ' αρ. 23849/18-7-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου σχετικά με την από 14-7-2017 εξώδικη όχληση, διαμαρτυρία, πρόσκληση για απόδοση μισθίου του Δήμου Λαγκαδά.

10. Ενημέρωση      σχετικά με τα υπ’ αρ. 22866, 22867, 22.963, 23131 & 23401/2017 έγγραφα της Δ/νσης Τ.Υ.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_31.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top