Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Λαγκαδά, Δ.Κ. Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά.

2.    Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου Τ.Κ. Λαγυνών.

3.    Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 46.743,74€ για εξόφληση οφειλών για  ΠΟΕ (2η κατάσταση).

4.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 186,00€ για την παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης της Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2017 του Δήμου Λαγκαδά.

6.    Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 11.458,18€ για κεφάλαιο, νόμιμος τόκος και δικαστική δαπάνη, σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 25/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

7.    Έγκριση δαπάνης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της Υ.Κ.Π.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά.

8.    Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 373/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

9.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.685,34€ για την προμήθεια εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για το συνεργείο συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.485,64€ για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου της Δ.Ε. Λαχανά»

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00€ για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών της O.T.S. για το έτος 2017.

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.323,90€ για δικηγορική αμοιβή και εξόδων υποθηκοφυλακείου.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.140,80€ για την υπηρεσία «συντήρησης του ανελκυστήρα του Δημαρχείου Λαγκαδά»

14. Αποδοχή ή μη της υπ΄αρ.5.612/21-02-2017 Δήμου Λαγκαδά, γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετική 30/2017 απόφαση Ο.Ε.)

15. Αποδοχή ή μη της υπ΄αρ. 6055/24-02-2017 Δήμου Λαγκαδά, γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετική 29/2017 απόφαση Ο.Ε.).

16. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ.1183/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

17. Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 25.661,20€ για συνεχιζόμενες ανεκτέλεστες δαπάνες και δαπάνες που βρίσκονται στη διαδικασία ανάθεσης.

18. Ανάκληση της υπ΄αρ. 548/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

19. Αποδοχή ή μη της υπ΄αρ. 6140/2017 Δήμου Λαγκαδά, γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετική υπ΄αρ. 31/2017 απόφαση Ο.Ε.)

20. Σύνταξη και έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου : «Αντικατάσταση στέγης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά» και διάθεση πίστωσης ποσού 113.000,00€.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.005,80€για την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας, εφαρμογών επικοινωνίας, διαδικτυακής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe7.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top