μενού

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

 

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε είδος ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας & εγκατάστασης σκάλας – πολυθρόνας ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, προϋπολογισμού 19.323,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 17.100,00 ΦΠΑ: 2.223,00).

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
Πόλη ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός 57200
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS ΕL 522
Τηλέφωνο 23943 30237
Φαξ 23940 20049
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΟΥΡΤΑΖΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.lagadas.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.lagadas.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας ανύψωσης εξωτερικού χώρου για αμαξίδιο ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των ΑΜΕΑ από και προς τον προαύλειο χώρο-είσοδο του κτιρίου του σχολείου και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανελκυστήρα σκάλας με πολυθρόνα εσωτερικού χώρου στο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των ΑΜΕΑ από το ισόγειο στον όροφο όπου στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας καθώς επίσης και διάφορα εργαστήρια.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44115600-5 (Μηχανισμοί ανέλκυσης για αναπήρους).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο υπ΄ αριθμό 10/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας σύμβασης.                

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5. Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

6. Παραλαβή προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, την 06/12/2019 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

 

 

                                                                        Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (teid.pdf)teid.pdf
Download this file (tehniki prodiagrafi.pdf)tehniki prodiagrafi.pdf
Download this file (prokiriksi.pdf)prokiriksi.pdf
Download this file (diakirixi.pdf)diakirixi.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top