μενού

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ 07-06-2010/τ. Α’/).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α’/19-3-2018) «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν.4555/2018.
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/01-11-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016 και ΦΕΚ 1004/τ.Β’/26-3-2019).
5. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται τόσο της Οικονομικής όσο και Χρηματοοικονομικής επιστήμης, που θα επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικά του έργου του και συγκεκριμένα με θέματα Προϋπολογισμού / Απολογισμού, Οικονομικών καταστάσεων, ετήσιας έκθεσης ελέγχου, διπλογραφικού συστήματος, Δημόσιας Λογιστικής, στατιστικών στοιχείων, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τοπική Αυτοδιοίκησης, συναλλαγών του Δήμου με πιστωτικά ιδρύματα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο Λαγκαδά / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς τηλέφωνο : 2394330229) - ώρες 08:30 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 δηλαδή :
• Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007),
• Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007),
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρου 14 του Ν.3584/2007),
• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρου 15 του Ν.3584/2007),
• Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007) (υπεύθυνη δήλωση),
• Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007), (υπεύθυνη δήλωση) και

- Πτυχίο ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
- Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και της άδειας άσκησης επαγγέλματος
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.
6. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία ή κάθε άλλο αποδεικτικό της γνώσης του αντικειμένου
7. Για τα γενικά προσόντα διορισμού υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερολογιακών (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (κ. Δάτση τηλέφωνο 2394330229) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.


Ο ΔήμαρχοςΙωάννης Ταχματζίδης

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (aes3.pdf)aes3.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top