μενού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 57.517,40 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς,
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας ενός γεωργικού ελκυστήρα και ενός καταστροφέα,
προϋπολογισμού 57.517,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: € 46.385,00 ΦΠΑ: 11.132,40).
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
Πόλη ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός 57200
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS ΕL 522
Τηλέφωνο 23943 30236
Φαξ 23940 20049
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιος για πληροφορίες ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.lagadas.gr
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d09e0129f89e80c0a6c5d77 στις 19/06/19 11:52
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα
έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους.
3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός γεωργικού ελκυστήρα και ενός
καταστροφέα, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 16700000-2 (Ελκυστήρες) και 16810000-6
(Μέρη γεωργικών μηχανημάτων).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Γεωργικός Ελκυστήρας», εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ
24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Καταστροφέας», εκτιμώμενης αξίας 6.385,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά
για όποιο τμήμα ή τμήματα επιθυμούν, με την προϋπόθεση να καλύπτουν το σύνολο
των ειδών και των ποσοτήτων του κάθε τμήματος που υποβάλλουν προσφορά.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο υπ΄ αριθμό 05/2019 τεύχος που περιλαμβάνεται στα τεύχη της
παρούσας σύμβασης.
4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές
και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
5. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο συνοπτικό
διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).
6. Παραλαβή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
την 02/07/2019 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00
πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d09e0129f89e80c0a6c5d77 στις 19/06/19 11:52
7. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (TEID.pdf)ΤΕΥΔ
Download this file (TEFXOS.pdf)ΤΕΥΧΟΣ
Download this file (PROKIRIXI.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Download this file (DIAKIRIXI.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top