μενού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 27.845,02 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
 

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

 

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά, προϋπολογισμού 27.845,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 22.455,66 ΦΠΑ: 5.389,36).

 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

Πόλη

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

57200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

ΕL 522

Τηλέφωνο

23943 30236

Φαξ

23940 20049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.lagadas.gr

 

 

 

 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Τεχνικός Ασφαλείας», εκτιμώμενης αξίας 14.286,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ιατρός Εργασίας», εκτιμώμενης αξίας 8.169,66 πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά για όποιο τμήμα ή τμήματα επιθυμούν, καλύπτοντας όμως επί ποινή αποκλεισμού το σύνολο της υπηρεσίας και όχι μέρος αυτής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο υπ΄ αριθμό 01/2019 τεύχος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας σύμβασης.

                   

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 

5. Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

 

6. Παραλαβή προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, την 01/07/2019 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

 

 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

 

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (TEYXOS.pdf)TEYXOS.pdf
Download this file (TEYD.pdf)ΤΕΥΔ
Download this file (PROKIRIXI.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Download this file (DIAKIRIXI.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top