μενού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής:

α) χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών και την ποσότητά τους για τα τμήματα:

•        ΤΜΗΜΑ 1 Νερά Δήμου Λαγκαδά 

•        ΤΜΗΜΑ 2 – Είδη παντοπωλείου Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά

•        ΤΜΗΜΑ 3 - Άρτου-αρτοπαρασκευασμάτων Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά

β) μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως αυτές πιστοποιούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Μητροπολιτική Ενότητα Θεσ/νίκης (http://www.pkm.gov.gr) για το σύνολο των ειδών και την ποσότητα τους για τα τμήματα:

•        ΤΜΗΜΑ 4 – Οπωρολαχανικά Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά, 

•        ΤΜΗΜΑ 5 - Κατεψυγμένα Λαχανικά Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά

•        ΤΜΗΜΑ 6 – Κρέας Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά,

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «νερών για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά και ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 68.429,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.551,00 € ΦΠΑ: 8.878,48 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Οδός: Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ταχ.Κωδ.: 57200

Τηλ.: 23943 30236

Telefax: 23940 20049

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.lagadas.gr

Αρμόδια υπάλληλος: Ιωάννης Φωτιάδης

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «νερών για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά και ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά», όπως περιγράφεται στο υπ΄ αριθμό 08/2018 τεύχος του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά για όποιο ή όποια Τμήματα επιθυμούν, καλύπτοντας όμως το σύνολο και την ποσότητα των ειδών του κάθε τμήματος.

Προσφορά που δεν θα καλύπτει το σύνολο ή την ποσότητα των ειδών κάποιου τμήματος όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα αποκλείεται ως απαράδεκτη.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο υπ΄ αριθμό 08/2018 τεύχος του διαγωνισμού.

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5. Παραλαβή προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, την 22/08/2018 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

6. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (teid.doc)ΤΕΥΔ
Download this file (prokiriksi.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Download this file (meleti.pdf)ΜΕΛΕΤΗ
Download this file (diakiriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top