μενού

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη :

  • Το Π.Δ  270/1981 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών  δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.
  • Το άρθρο 195 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και τον Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Την υπ’ αριθ.  100/2016 Α.Δ.Σ με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση των ακινήτων  και    καθορίστηκε ο τρόπος εκμετάλλευσης του.
  • Την υπ΄αριθ. 221/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων.
  • Τις υπ΄αριθ. 547/2016 & 20/2017 & 226/2017 & 107/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, από τις οποίες προκύπτει ότι ο διαγωνισμός ήταν χωρίς αποτέλεσμα

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

            Επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (όπως περιγράφονται στον πίνακα). Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ασκού, Δ.Ε Σοχού, Δήμου Λαγκαδά. Διατίθεται μόνο για καλλιέργεια ετήσιων μονοετών γεωργικών ειδών.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

Αγροτεμαχίου

 

ΕΚΤΑΣΗ

τ.μ

 

        ΧΡΗΣΗ

 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

/ΣΤΡ. ΕΤΗΣΙΩΣ

 

ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

 

Αγροτεμάχιο

Αγρόκτημα Ασκού

 

655

 

1.375

 

Εκμίσθωση

 

12,00€

 

3,30 €

#

#

656

500

#

12,00€

1,20 €

#

#

657

500

#

12,00€

1,20 €

#

#

2655(Τμήμα)

5.327,865

#

12,00€

           12,80 €

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την εντεκάτη 11η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών, στο Κεντρικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

- Στην δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε.

- Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη, καλλιεργητικών περιόδων.

- Το κατώτατο όριο μίσθωσης για κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παραπάνω πίνακα.

           

Έκαστος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή,  και να υποβάλλει  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ποσού ίσου, προς δέκα (10%) του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς, όπως γράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.

Επίσης απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 221/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία μπορεί να αναγνωσθεί από το διαδίκτυο ή την  ιστοσελίδα του Δήμου (ΑΔΑ: 63ΧΛΩΛΛ-ΕΒΧ).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν ιδιοχείρως την προκήρυξη από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Λαγκαδά.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο διαχείρισης ακινήτων, τηλέφωνο 23943/30249 και ώρες από 10:00 π.μ έως 14:00 μ.μ..  

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (diakiriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top