μενού

Δημοσιοποίηση αιτήσεως χορήγησης δικαιωμάτων για εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, εγκατάσταση φρεατίων, εγκατάσταση καμπινών, εμπλουτισμό δικτύου σε οδούς του οικισμού Λαγυνών του Δήμου Λαγκαδά

ΣΧΕΤ:   Η υπ’αρίθμ. 39765/21-11-2017 αίτηση του …….

Έχοντας υπόψη:

1.      Το ν.3431/2006 (Α’/13/3-2-2006), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 29 αυτού («Δικαιώματα Διέλευσης»), το άρθρο 65 καθώς και το άρθρο 69α αυτού, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3534/2007 (Α’/40/23-02-2007), όπως ισχύει.

2.      Το ν. 4070/2012 [ΦΕΚ 82/Α`/10-04-2012] όπως ισχύει.

3.      Την ΚΥΑ 725/23/12 [ΦΕΚ 5/Β`/05-01-2012] όπως ισχύει («Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»)

4.      Την 528/0750 [ΦΕΚ 1375/Β`/10-07-2009] όπως ισχύει («Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα»).

5.      Τα ανωτέρω σχετικά.

Δυνάμει της παραγράφου 1β του άρθρου 8 της ΚΥΑ του (3) σχετικού, παρακαλούμε για την ανάρτηση της παρούσης μετά του συνοδευτικού σκαριφήματος στην ιστοσελίδα του Δήμου. Προς διευκόλυνσή σας, τα ίδια στοιχεία σας αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, μαζί με το αντίστοιχο σκαρίφημα σε ηλεκτρονική μορφή.

Σημειώνουμε ότι η πληρότητα αναφέρεται στην εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, εγκατάσταση φρεατίων, εγκατάσταση καμπινών, εμπλουτισμό δικτύου σε οδούς του οικισμού Λαγυνών του Δήμου Λαγκαδά – Αίτηση εργασιών εκσκαφής, σύμφωνα με τα σχέδια & τα αποσπάσματα που κατατέθηκαν.

Βάση των ίδιων διατάξεων, δίδεται εντολή για την ανάρτηση των ιδίων στοιχείων στα γραφεία της Τ.Υ. και στο Δημαρχείο Δ. Λαγκαδά.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (LAGINA.pdf)ΑΙΤΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top