Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

1.              Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των   όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και           κοινοτήτων».

2.              Του άρθρου 192 παρ.1 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης -   πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.              Το Π.Δ 34/1995 όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες διατάξεις του Ν.2471/99, σχετικά με τις    εμπορικές μισθώσεις.

4.              Τον Αστικό Κώδικα.

5.              Την υπ΄αριθ. 364/2016 Α.Δ.Σ, όπου καθορίστηκε ο τρόπος εκμετάλλευσης  (εκμίσθωσης) των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά.

6.              Την υπ΄αριθ. 17/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της δημοπρασίας

7.               Τις  υπ΄αριθ. 49/2017 και 182/2017  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,.

8.              Την υπ΄αριθ. 258/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

            Επαναληπτική πλειοδοτική,  φανερή, προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Λαγκαδά, Δ.Κ Λαγκαδά, Δ.Ε Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς και με εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία για κάθε κατάστημα, όπως  περιγράφονται στον πίνακα.  Ορίζεται ότι τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική χρήση, εκτός της στέγασης καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ

 

Τ.Μ

 

ΟΔΟΣ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

€/ΜΗΝΙΑΙΩΣ

 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

(€)

Καταστήματα  Δημοτικής Αγοράς

4

10,20

Τσακμάνη-Δαβάκη Καλλιπόλεως

60,00€

144,00€

#

5

10,20

#

60,00€

144,00€

#

6

10,20

#

60,00€

144,00€

#

31

10,80

#

60,00€

144,00€

#

32

10,80

#

60,00€

144,00€

 

         Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί ημεδαπά, αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, εταιρείες κ.λ.π αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Τα αντίστοιχα ποσά για κάθε ακίνητο αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

         Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την δέκατη όγδοη  (18η) του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα  της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ.,  στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

         Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Το κατώτατο όριο μίσθωσης ορίζεται στον σχετικό πίνακα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν ιδιοχείρως την  αρχική διακήρυξη από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Λαγκαδά, τον πρόεδρο της Δ.Κ Λαγκαδά ή να την αναγνώσουν από το διαδίκτυο πρόγραμμα διαύγεια (σχετικός  ΑΔΑ: ΩΧΤΚΩΛΛ-ΓΦΛ) καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά.

Επίσης απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην αρχική διακήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΤΚΩΛΛ-ΓΦΛ), τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, είτε πρωτότυπα ή  φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα.

         Περισσότερες πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά, τηλέφωνο 23943/30249 και ώρες από 10:00π.μ έως 14:00μ.μ.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (diakiriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top