ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  «ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)».

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τηλεφωνική σύνδεση ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «σταθερής τηλεφωνίας υπηρεσιών (δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)», προϋπολογισμού 41.904,00 ευρώ.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Οδός: Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ταχ.Κωδ.: 57200

Τηλ.: 23943 30236

Telefax: 23940 20049

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.lagadas.gr

Αρμόδια υπάλληλος: Ιωάννης Φωτιάδης

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 64200000-8 (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών)

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 522

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την υπηρεσία «σταθερής τηλεφωνίας υπηρεσιών (δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)», προϋπολογισμού 41.904,00 ευρώ. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του υπ΄ αριθμό 07/2017 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών του Γραφείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

6. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7. Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας σαράντα εννέα (49) τηλεφωνικών συνδέσεων είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και θα αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου του έτους 2017. Δύναται ο Δήμος να αιτηθεί διακοπή του υπάρχοντος συμβολαίου (ή μέρος αυτού) είτε χωρίς επιβάρυνση, είτε με επιβάρυνση η οποία θα αναφέρεται αναλυτικά στην προσφορά του αναδόχου.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, την 26/09/2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και βαρύνει τον κωδικό εξόδων 02.00.6222.001 ως εξής:

•        με ποσό 5.238,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017,

•        με ποσό 20.952,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018 και

•        με ποσό 15.714,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2019.

(υπ’ αριθ. 424/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης).

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις:

-     Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

-     Η παρούσα Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.lagadas.gr) και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του διαγωνισμού.

-     Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και του τεύχους διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.lagadas.gr.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (teid.doc)ΤΕΥΔ
Download this file (prokiriksi.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Download this file (meleti.pdf)ΜΕΛΕΤΗ
Download this file (diakiriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top