Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

1)      Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2)      Του άρθ. 194 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης»

3)      Το Π.Δ 34/1995 όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες διατάξεις του Ν.2471/99, σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις.

4)      Τον Αστικό Κώδικα.

5)      Τις διατάξεις του Ν.3130/03 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

6)      Τον Ν.4242/2014

7)      Την υπ’ αρ. 325/2014 Α.Δ.Σ 

8)      Την υπ’ αριθ. 309/06-11-2015  Α.Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.

9)      Την υπ’ άριθ. 67/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών της εκτιμητικής Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2017 καθώς και της υπ’ αριθ. 184/2017 σχετικής Απόφασης Δημάρχου.

10)  Την υπ’ αριθ. 12991/26-04-2017 Αίτηση μίσθωσης ακινήτου.

11)  Την υπ΄αριθ. 230/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

            Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ υγείας και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας - Πρόνοιας Δήμου Λαγκαδά. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαγκαδά υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης,  δηλ έως και την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017.

Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με βέβαιη χρονολογία). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο ανάμεσα στα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, σύμφωνα με  την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81,  στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθ. 363/2016 Α.Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 10

Περιγραφή του μισθίου

Ø    Να βρίσκεται πλησίον της Κεντρικής πλατείας και του  Δημαρχείου του Δήμου Λαγκαδά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας αλλά και διότι οι υπηρεσίες που θα στεγαστούν θα ελέγχονται θα απαιτείται καθημερινή συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου ,

Ø    Να είναι νομίμως αδειοδοτημένο ακίνητο, το οποίο και να διαθέτει ενεργειακό πιστοποιητικό , όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις .Επιπλέον θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση προκειμένου να μπορέσουν να εγκατασταθούν άμεσα οι υπηρεσίες μας .

Ø    Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον (100) τετραγωνικών μέτρων, διαρρυθμισμένο ανάλογα με βοηθητικούς και άλλους απαραίτητους χώρους. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει και υπόγειο χώρο ή πατάρι με εύκολη εσωτερική  πρόσβαση από το ισόγειο κατάστημα, ωφέλιμης επιφάνειας  τουλάχιστον (100) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος και αρχείο των υπηρεσιών που θα στεγαστούν. Θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο για την ασφάλεια του κοινού και να διαθέτει συνολικά δύο W.C . Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ομαλή κλίση φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση με ασφάλεια των  Α.Μ.Ε.Α. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει κεντρική θέρμανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο. Τέλος θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.τ.λ.)

Άρθρο 2ο

 Συμμόρφωση  του  συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στις υποδείξεις της Επιτροπής

1.                  Ο προσφέρων το ακίνητο,  θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 7 ΠΔ 270/81 αφού πραγματοποιήσει αυτοψία του προσφερόμενου ακινήτου, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις .

2.                  Κατά την τελική κρίση καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

2.1.            Η ειδικότερη θέση του ακινήτου στην παραπάνω περιοχή.

2.2.            Η στατική επάρκεια του κτιρίου.

2.3.            Ο προσανατολισμός του.

2.4.            Η τήρηση των διατάξεων για την Πυροπροστασία.

2.5.            Η γενική κατάστασή του.

Άρθρο 3ο

Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας

1)        Ο Δήμαρχος Λαγκαδά θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του δήμου, λεπτομερή διακήρυξη των παρόντων όρων.

2)        Με την ανωτέρω διακήρυξη του Δημάρχου θα κληθούν, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

3)        Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Καταλληλότητας.

4)        Η Επιτροπή μετά από επιτόπιο έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών, αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο.

5)        Η Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

6)        Η εκτίμηση της Επιτροπής με φροντίδα του Δήμου θα κοινοποιηθεί σ’ όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

7)        Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Άρθρο 40

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας

            Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

            Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης,  δηλαδή έως και την Πέμπτη 06/07/2017 .

1. Η αίτηση συμμετοχής – προσφορά ενδιαφέροντος κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαγκαδά υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση για κάθε προσφερόμενο ακίνητο εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογoύνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές επιστρέφονται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,  η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας

2. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, κατόπιν διενέργειας της σχετικής αυτοψίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ,  στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθ. 363/2016 Α.Δ.Σ .Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό που αναφέρει κατά σειράν εκφωνήσεως το ονοματεπώνυμο του κάθε συμμετέχοντα και την προσφορά του. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη και τα μέλη της Ο.Ε.  που κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 50

Διάρκεια μίσθωσης

1)        Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου  θα γίνει μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δημάρχου. Προς απόδειξη τούτου θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο.

2)        Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του Δήμου, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 6ο

Καθορισμός ορίου πρώτης προσφοράς

1)        Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, σε ετήσια βάση.

2)        Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

3)        Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) δόσεις, με την παρέλευση του τριμήνου και στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται της μισθωμένης περιόδου. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

4)        Το ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα πρέπει να είναι σταθερό για όλη την διάρκεια της μισθωτικής σχέσης και να περιλαμβάνει φόρους-τέλη-χαρτόσημα.

5)        Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, ουδεμία ευθύνη φέρει ο δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά

1)        Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.

2)        Στη μετέπειτα δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

3)        Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

β) Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή επικαρπίας ,νόμιμα μεταγεγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία, δεν έχει εγγραφεί κατάσχεση στο προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση το δήμος για ενδεχόμενες οφειλές του κυρίου του ακινήτου  προς οιονδήποτε.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος ιδιόχρησης ,σε περίπτωση κατακύρωσης της μίσθωσης σε αυτόν.

στ) Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

ζ) Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας θεωρημένο από την Πολεοδομία

η) Σχέδια κατόψεων θεωρημένα από την Πολεοδομία, διάγραμμα κάλυψης, καθώς και αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας – κανονισμού πολυκατοικίας, εάν υπάρχει.

θ) Ενεργειακό πιστοποιητικό (για το τμήμα του ακινήτου που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία)

 ι) Ο εκμισθωτής που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει Δήλωση του Ν. 1599/1986 Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα και ενός Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την τήρηση των πυροσβεστικών διατάξεων (παθητικής – ενεργητικής πυρασφάλειας αντίστοιχα)

4)        Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.

5)        Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το προσφερόμενο ακίνητο κρίθηκε από την Επιτροπή Καταλληλότητας ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

6)        Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 8ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη

1)        Η δημοπρασία θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

2)        Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία.

3)        Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό.

4)        Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 9ο

Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1)        Ο μειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους δουλεία. Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού, είτε στη μείωση αυτού. Ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη μονομερή λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.

2)        Το ακίνητο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του μειοδότη και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκομίσει. Μέχρι την υπογραφή της σχετικής μισθωτικής σύμβασης και την εγκατάσταση του Δήμου, δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση χωρίς την άδεια του Δήμου συνεπάγεται την κήρυξή του ως εκπτώτου, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης.

3)        Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Δήμου και του μειοδότη σχετικά με τη λειτουργία της μεταξύ τους σύμβασης, πέραν της δυνατότητας προσφυγής στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ή και άλλων ανεξάρτητων αρχών ή ελεγκτικών οργάνων και οι δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή, αποσκοπώντας στην επίλυση των τυχόν διαφορών από τη σύμβαση. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί το κάθε μέρος μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

4)        Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής άρνησή του για προσυπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

5)        Ο Δήμος μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον:
α) Μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.
β) Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.

γ) Καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.

δ) Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.

ε) Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας.

στ) εφόσον μεταστεγαστεί η στεγασμένη υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν.3130/03. (παρ.1 άρθρο 19 Ν.3130/03, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6β του άρθρου 42 του Ν.4024/2011)

6)        Ο Δήμος  μπορεί, μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης, να καταγγείλει τη μίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν.3130/03. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.

Άρθρο 10ο

Υπογραφή της σύμβασης

1)        Ο μειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά μπορεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κινηθεί δικαστική διαδικασία προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

2)        Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

3)        Αποκλείεται στο μειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 11ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

1)        Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.

2)        Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:

§   το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

§   μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,

§   μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο μειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

3)        Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

4)        Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

5)        Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

 

Άρθρο 12ο

 Αλλαγή κυριότητας μισθίου

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή της νομής του μισθωμένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νομέας ή κάτοχος ή επικαρπωτής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα μίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωμένος προτού μεταβιβαστεί το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή νομέα ή κατόχου, καθώς επίσης υποχρεούται να ενημερώσει τον ίδιο για τη συγκεκριμένη μισθωτική δέσμευση του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης, νομέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκμισθωτής και το μίσθωμα καταβάλλεται στο όνομά του εφ’ όσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του Δήμου τα σχετικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 13ο

Υποχρεώσεις μισθωτή - Λειτουργικές δαπάνες μισθίου

            Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και να διορθώνει και επισκευάζει με δαπάνες του κάθε φθορά και βλάβη αυτού που προέρχεται από κακή χρήση του μισθίου. Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος, βαρύνουν τον μισθωτή. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, καταβάλλεται από το μισθωτή μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα (άρθρο 24 παρ.14 τουΝ.2130/93). O οποιοσδήποτε φόρος υπάρχει με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και όποιος τυχόν προβλεφθεί και αφορά το ακίνητο στην ιδιοκτησία, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται από το μισθωτή και αφαιρείται επίσης από το μηνιαίο μίσθωμα.

Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού είναι ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος (άρθρο 4 παρ.1 Ν.25/75). Ωστόσο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαλλάσσονται από Δημοτικά Τέλη.

Οι δαπάνες κοινοχρήστων εφόσον υπάρχουν και η δαπάνη καταναλώσεως νερού και το πετρέλαιο θέρμανσης βαρύνουν, σύμφωνα και με το νόμο τον μισθωτή.

Ο εκμισθωτής βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες καθώς και με την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και στη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση. Ειδικά, σε ότι αφορά ζημιές ή βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση από τον μισθωτή, συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από το μισθωτή να τις επισκευάζει.

Σε περίπτωση αρνήσεως ο μισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά:

Ø  Είτε σε μονομερή καταγγελία της σύμβασης και τη διεξαγωγή νέας δημοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (4) τέσσερα μηνιαία μισθώματα και βεβαιώνεται με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών εσόδων.

Ø  Είτε στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Ø  Είτε ,μετά την πάροδο του πενθημέρου, ο μισθωτής δικαιούται να επισκευάζει τις εν λόγω βλάβες ή ζημιές με δικές της δαπάνες και να συμψηφίζει τη σχετική δαπάνη με οφειλόμενα μισθώματα, κατόπιν αποδόσεως των σχετικών παραστατικών και βεβαίωσης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Το ίδιο θα γίνεται και σε περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων, εφόσον αυτή δεν προέρχεται από κακή χρήση.

Προσθήκες εξοπλισμού- Επισκευές μισθίου – αποκατάσταση φθορών

            Οποιαδήποτε προσθήκη διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων στο μίσθιο από τον μισθωτή συμφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του Δήμου, δικαιουμένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε με έξοδά του και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Άρθρο 14ο

Λοιπές διατάξεις

1)      Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

      α) την κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

      β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

      γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

2)      Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

3)      Ο Δήμαρχος Λαγκαδά θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του δήμου , λεπτομερή διακήρυξη των παρόντων όρων (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

 

Άρθρο 15ο

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά στο τηλέφωνο 2394330241,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (diakiriksi_kep.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top