Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης

του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ

2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθ. 3373/390/1975,(ΦΕΚ 349 Τεύχος Β΄)απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρ. 1 του Ν.Δ. 2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349), όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 489) καθορίζεται η διαδικασία επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α...

6.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων

Γνωστοποιούμε τη διενέργεια κλήρωσης την Παρασκευή  07-04-2017 και ώρα 12.00 μ.μ., στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, των δημοτικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την εν λόγω Επιτροπή.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (anakoinosi.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top