Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

1.                  Το Π.Δ  270/1981 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας  δημοπρασιών  δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.

2.                  Το άρθρο 195 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και τον Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα     Καλλικράτης.»

3.                  Την υπ’ αριθ. 291/2015  Α.Δ.Σ με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης.

4.                  Την υπ΄αριθ. 101/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της άγονης δημοπρασίας στις 10-3-17 και τροποποίησε τους όρους της 43455/15 διακήρυξης.

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

            Πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του υπ΄αριθ. 506 τεμαχίου, του αγροκτήματος  Λαγκαδικίων, Τ.Κ Λαγκαδικίων, Δ.Ε Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά, (όπως περιγράφεται στο άρθρο 1). Η έκταση διατίθεται μόνο για μονοετή καλλιέργεια.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο

Περιγραφή ακινήτου

            Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση είναι εμβαδού 5.330τ.μ, αποτελεί τμήμα του  υπ΄αριθ. 506 τεμαχίου  του κτηματολογικού πίνακα όπου είναι χαρακτηρισμένη ως χέρσο αγρόκτημα Λαγκαδικίων, αρχικής διανομής έτους 1930 και η συμπληρωματική της  έτους 1961 Υπουργείου Γεωργίας, συνολικής έκτασης 41.375τ.μ. Μεταβιβάστηκε στην ομώνυμη κοινότητα με την εν δυνάμει 90634/13-2-1968 απόφαση του νομάρχη Θεσσαλονίκης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Αγροτεμαχίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΚΤΑΣΗ

τ.μ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΚΤΑΣΗΣ

(Τμήμα)

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

 €/ΣΤΡ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

 

Αγροτεμάχιο

Αγρόκτημα Λαγκαδικίων

 

506

 

41.375

 

5.330 τ.μ

 

15,00 €/στρέμμα

 

39,98 €

Άρθρο 2ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

            Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών την δωδέκατη (12η) μηνός Απριλίου, ημέρα  της εβδομάδας Τετάρτη, έτους 2017 και ώρα (10:30 π.μ).

Δεκτοί γίνονται όλοι οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Λαγκαδά.

Στην περίπτωση που η πρώτη δημοπρασία αποβεί άγονη, στην επαναληπτική μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες του Δήμου.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.

Άρθρο 30

Δημοσίευση διακήρυξης

            Η δημοπρασία θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και του κοινοτικού καταστήματος. Επίσης θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο βάσει του Ν.3861/10, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά.

Άρθρο 40

Χρονική Διάρκεια μίσθωσης

            Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε ( 5 ) έτη καλλιεργητικών περιόδων.

Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της μίσθωσης, αλλά διενεργείται έγκαιρα νέα δημοπρασία πριν την λήξη της.

Άρθρο 50

 Πραγματική Κατάσταση μισθίου

            Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας  έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του μισθίου μη υποχρεούμενος σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή αποζημίωσης του μισθωτή. Ακόμα αποκλείεται στον μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για τον λόγο αυτό.

Άρθρο 60

Διατήρηση μισθίου

            Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκμεταλλεύεται το μίσθιο με επιμέλεια, τις υπέρ αυτού δουλείες και σύμφωνα με τον προορισμό του και ιδίως να φροντίζει για την διατήρησή του σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι παραγωγικό.

Χωρίς την συναίνεση του εκμισθωτή, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει τον υφιστάμενο τρόπο εκμετάλλευσης, έτσι ώστε αυτή να επηρεάζεται σημαντικά πέρα από τον χρόνο της μίσθωσης.

             Γενικά να προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου,ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ένδικου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

            Επίσης απαγορεύεται η μετατροπή της καλλιεργήσιμης γης σε άλλου είδους επιχείρηση, καθώς και η κατασκευή προχείρων ή μόνιμων εγκαταστάσεων.

Άρθρο 70

Υπεκμίσθωση

            Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή ή η με οποιονδήποτε  τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή  σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση του θανάτου του μισθωτή, οπότε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιτραπεί η χρήση του, μέχρι τη λήξη του χρόνου της σύμβασης από τους νόμιμους κληρονόμους, εφόσον το επιθυμούν και θέλουν να ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα. Σε τέτοια περίπτωση καταρτίζεται νέα συμπληρωματική σύμβαση μίσθωσης, μόνο σε ότι αφορά την ανάληψη της υποχρέωσης πληρωμής των μισθωμάτων από τους κληρονόμους.

Οι κληρονόμοι έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν την μίσθωση πριν από έξι τουλάχιστον μήνες για το τέλος της γεωργικής περιόδου του μισθίου. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εκμισθωτής, αν οι κληρονόμοι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για την κατάλληλη εκμετάλλευση του κτήματος.

Άρθρο 80

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

            Η εγγυητική  επιστολή του διαγωνισμού αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης),  ποσού ίσου προς 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος επί το ήμισυ της συνολικής διάρκειας μίσθωσης, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου. Η εγγυητική θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου σε όλη την διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά την λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

Άρθρο 9ο

Εγγυητής

            Ο πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μετά την λήξη της δημοπρασίας τα αντίστοιχα πρακτικά, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10ο

Σύμβαση

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινής χωρίς δικαστική παρέμβαση. Θεωρείται δε ότι η σύμβαση καταρτίστηκε οριστικά εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς την προσέλευσή του, υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την ανωτέρω επιτροπή. Ταυτοχρόνως αποκλείονται  από την συμμετοχή  σε διαγωνισμό  για την εκμίσθωση  της καλλιεργήσιμης γης για την οποία κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός, με την επιφύλαξη υπέρ του ΟΤΑ του δικαιώματος να καταλογίσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και την επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, το οποίο θα επιτευχθεί κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τον υπόλοιπο  χρόνο της μίσθωσης.

Άρθρο 110

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

-  Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται ετήσιο με την έναρξη εκάστου καλλιεργητικού έτους ειδικότερα: 

Το πρώτο (1ο) έτος της μίσθωσης, το μίσθωμα θα καταβληθεί την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού και θα προηγείται της υπογραφής  της σύμβασης.

- Για τα λοιπά τέσσερα (4) έτη έως 10 Οκτωβρίου (έναρξη καλλιεργητικής περιόδου) εκάστου καλλιεργητικού έτους.

-        Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου μισθώματος, ο ενοικιαστής υποχρεούται στην καταβολή νόμιμου τόκου υπερημερίας , ανεξάρτητα  από το δικαίωμα του Δήμου  να κηρύξει έκπτωτο τον ενοικιαστή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό.

-        Σε περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος αγροτικού κτήματος η προθεσμία της καταγγελίας του άρθρου 597 Α.Κ είναι δύο μηνών.

Άρθρο 120

Αναπροσαρμογή μισθώματος

            Καμία ελάττωση του μισθώματος δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο, ενώ η αναπροσαρμογή του ορίζεται  ετησίως σε ποσοστό 3% επιπλέον του δείκτη τιμών καταναλωτή, επί του ετήσιου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο.

Άρθρο 130

 Λύση Σύμβασης

            Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς την συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα σύμβαση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των μέχρι την λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που αυτομάτως γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

- Επίσης ο Δήμος μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της εκμίσθωσης χωρίς καμία αποζημίωση του μισθωτή και δικαστική παρέμβαση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα αγροτεμάχια αξιοποιούνται με διαφορετική χρήση. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Λαγκαδά ειδοποιεί τον μισθωτή εγγράφως για την αποχώρηση του από το μίσθιο, με όλες τις συνέπειες του νόμου και της παρούσης.

- Ακόμη ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης του συμβολαίου, χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον μισθωτή, σε περίπτωση  αξιοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων για ιδία χρήση από τον Δήμο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκμισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον μισθωτή εγγράφως τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) ημέρες πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου, από την οποία παύει κάθε υποχρέωση του μισθωτή για καταβολή μισθώματος.

Άρθρο 140

Παράδοση μισθίου

            Μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης για οιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου υποχρεούται να  αποδώσει το μίσθιο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση, σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο.

Επιπλέον σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης του μισθίου, ο μισθωτής θα ευθύνεται στην καταβολή στον εκμισθωτή του ποσού ίσου με το 1/10 του καταβαλλόμενου κατά την λήξη ή διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, μετά την 16η ημέρα από την λήξη της μίσθωσης ή διάλυσής της, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως, που συνομολογείται ρητά με το παρόν, ανεξάρτητα του δικαιώματος του εκμισθωτή να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση του και του δικαιώματος του προς έξωση του μισθωτή από το μίσθιο κατά τις διατάξεις του  νόμου. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική του άρθρου 7 της παρούσης, θα καταπίπτει σε όφελος του εκμισθωτή αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική μεσολάβηση, λόγω ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 150

            Η παράβαση από τον μισθωτή  και ενός μόνου όρου της διακήρυξης αποτελεί λόγο έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από τον χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 160

Κατάθεση προσφορών

            Οι προσφορές θα γίνουν για  κάθε φυσικό πρόσωπο από τον ίδιο ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 170

Ελάχιστο όριο προσφοράς

            Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το  ποσό που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Άρθρο 180

Δικαιολογητικά συμμετοχής

            Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην δημοπρασία οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά,  τα οποία πρέπει να  είναι σε ισχύ  κατά την  ημερομηνία διενέργειας της, είτε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, ευανάγνωστα.

1.      Αστυνομική ταυτότητα σε φωτοαντίγραφο  του συμμετέχοντα καθώς και του εγγυητή.

2.      Βεβαίωση που να προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι Δημότης του Δήμου.

3.      Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

4.      Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας του διαγωνιζόμενου.

5.      Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας του εγγυητή.

6.      Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα γράφεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.                                            

Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή περί αποδοχής ορισμού του και ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

7.      Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου στην διακήρυξη (άρθρο 17) ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς, επί την έκταση και επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης, ήτοι το ποσό που γράφεται στο παραπάνω πίνακα. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια επιτροπή μέχρι και την ημέρα της δημοπρασίας και συγκεκριμένα μία (1) ώρα πριν την έναρξή της στο πρωτόκολλο του Δήμου με υποβολή σχετικής αίτησης ή στην επιτροπή διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τους φακέλλους με τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

-  Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία, όπου αυτή κρίνει απαραίτητο.

   Άρθρο 19ο

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

            Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Σχετικά με την συνέχιση της δημοπρασίας, αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή και η απόφαση της αυτή καταχωρείται στα πρακτικά.

            - Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας στην  επιτροπή, προσκομίζοντας πληρεξούσιο, ειδάλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Ø  Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Ø  Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών.

Ø  Ακολούθως δέχεται προφορικά τις οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για κάθε πλειοδότη, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής κατά  ένα ( 1,00 €) τουλάχιστον.

Ø  Μετά την λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ø  Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας (48) ωρών.

Ø  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

 

            Στα πρακτικά της επιτροπής αναγράφονται και εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι αποκλείονται από την πλειοδοσία  επειδή δεν πληρούν τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 200

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

1.      Μετά το πέρας της δημοπρασίας η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην οικονομική επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή υπόκεινται σε έλεγχο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

2.      Η οικονομική επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα, αν το κρίνει ασύμφορο  και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό, λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή άλλο λόγο καθώς .

Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου, λόγω μη έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας, από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του, καθώς και για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής για οποιονδήποτε λόγο.

3.      Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη, γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον επιδίδοντα και παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.

Άρθρο 210

Επανάληψη δημοπρασίας

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

1)      Όταν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα.

2)      Το αποτέλεσμα δεν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στην διενέργεια της δημοπρασίας.

3)      Μετά την κατακύρωση ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή δεν προσέλθει εμπρόθεσμα στην υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται στο όνομα αυτού κατακυρωτικό ποσό , το οποίο είναι δυνατό να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης ή και τροποποίησης αυτής και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Άρθρο 22ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

            Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο  εσόδων - περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά. Ταχυδρομικής Διεύθυνσης Ν.Παπαγεωργίου 2 Τ.Κ 57200.  Τηλ: 23943/30241 και ώρες από 10:00 π.μ έως 14:00μ.μ.  

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (diakiriksi_lagkadikia.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top