Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη :

 

1.        Το Π.Δ  270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών  δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”».

2.        Το άρθρο 195 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και τον Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.        Την υπ’ αριθ. 7/2015  Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Λαγκαδικίων.

4.        Την υπ’ αριθ. 291/2015  Α.Δ.Σ με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση των ακινήτων  και καθορίστηκε ο τρόπος εκμετάλλευσης του.

5.        Την υπ΄αριθ. 626/2015 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

6.        Την υπ’αριθ. 55/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί έγκρισης του από 31/12/2015 πρακτικού της δημοπρασίας ,“Xωρίς Aποτέλεσμα”.

 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

        Επαναληπτική, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του υπ’αριθ.506 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος  Λαγκαδικίων, Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδικίων, Δ.Ε Κορώνειας,  του Δήμου Λαγκαδά όπως περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την καλλιέργεια ετήσιων μονοετών γεωργικών ειδών.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Αγροτεμαχίου

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΚΤΑΣΗ

τ.μ

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΚΤΑΣΗΣ

(Τμήμα)

 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

/ΣΤΡ. ΕΤΗΣΙΩΣ

 

ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

 

Αγροτεμάχιο

Αγρόκτημα Λαγκαδικίων

 

506

 

41.375

 

5.330 τ.μ

 

15,00 €/στρέμμα

 

39,98 €

 

 

ØΣτην δημοπρασία μπορoύν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες.

ØΗ διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, καλλιεργητικών περιόδων.

ØΤο κατώτατο όριο μίσθωσης ορίζεται στον σχετικό πίνακα.

        Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις  10/03/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών, στο Κεντρικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά.   

        Έκαστος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή στην αρμόδια επιτροπή,  καθώς και  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς (σχετικά χρηματικά ποσά στον ανωτέρω πίνακα). Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.

                     Επίσης απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην διακήρυξη 43455/ 20-11-2015, την οποία μπορούν να παραλάβουν ιδιοχείρως από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Λαγκαδά, τον πρόεδρο της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου  ή να την αναγνώσουν από  την ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά.

          Περισσότερες πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο διαχείρισης ακινήτων  του Δήμου Λαγκαδά, τηλέφωνο 23943/30241 και ώρες από 10:00π.μ έως 14:00μ.μ.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (LAGKADIKIA.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top