ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ».

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά για ένα έτος», προϋπολογισμού 30.415,00 ευρώ.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Οδός: Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ταχ.Κωδ.: 57200

Τηλ.: 23943 30236

Telefax: 23940 20049

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.lagadas.gr

Αρμόδια υπάλληλος: Ιωάννης Φωτιάδης

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 66514110-0 (Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων)

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 522

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την υπηρεσία «ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά για ένα έτος», προϋπολογισμού 30.415,00 ευρώ. Τα υπό ασφάλιση οχήματα - μηχανήματα αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του υπ΄ αριθμό 02/2017 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

6. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας: Η παράδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων των οχημάτων - μηχανημάτων θα γίνει στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών σε χρονικό διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Είναι υποχρεωτική η δήλωση στο ΤΕΥΔ από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, την 28/02/2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς εξόδων ανά υπηρεσία:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α.

ΠΟΣΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

02.10.6253.001

7.605,00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.15.6253.001

1.000,00

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

02.20.6253.001

7.885,00

02.20.6252.001

885,00

ΑΡΔΕΥΣΗΣ

02.25.6253.001

500,00

 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

02.30.6253.001

5.865,00

02.30.6252.001

3.470,00

 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

02.35.6253.001

990,00

02.35.6252.001

940,00

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

02.45.6253.001

1.275,00

 

 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. (υπ’ αριθ. 37/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης).

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και της παρούσας προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου Λαγκαδά. 

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top