Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη :

1.  Το Π.Δ  270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών  δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”».

2.  Το άρθρο 195 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και τον Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.  Την υπ’ αριθ. 165/2016  Α.Δ.Σ με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση των ακινήτων  και καθορίστηκε ο τρόπος εκμετάλλευσης του.

4.  Την υπ΄αριθ. 19/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, στην έκδοση επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης, εφόσον η διεξαχθείσα δημοπρασία στς19-1-2017, βάσει του σχετικού πρακτικού, ήταν άγονος.

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

             Επαναληπτική, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) όπως περιγράφονται στον πίνακα. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται στα όρια της Τ.Κ Αρδαμερίου, Δ.Ε Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά.

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ

Τ.Μ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

 €/ΣΤΡ. ΕΤΗΣΙΩΣ

 

ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

 

1.

 

Αγροτεμάχιο

Θέση " ΑΔΗΠ"

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

 

 

1.974

 

12,50€

 

4,94€

 

2.

 

#

Θέση "ΚΑΡΔΑΡΑΤΣΟΥΚΑ"

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

 

 

21.364

 

12,50€

 

53,41€

 

Στην δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει οιοσδήποτε.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη.

Το κατώτατο όριο μίσθωσης ορίζεται στον σχετικό πίνακα.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις  28-02-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών, στο Κεντρικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά.   

            Έκαστος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή στην αρμόδια επιτροπή,  καθώς και  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς (σχετικά χρηματικά ποσά στον ανωτέρω πίνακα). Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.

Επίσης απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην αρχική διακήρυξη 35238/ 2-11-2016  (ΑΔΑ: 73ΙΗΩΛΛ-ΦΞ3),  τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, είτε πρωτότυπα ή  φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα.

            Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν ιδιοχείρως την  αρχική διακήρυξη από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Λαγκαδά, τον πρόεδρο της Κοινότητας Αρδαμερίου ή να την αναγνώσουν από το διαδίκτυο πρόγραμμα διαύγεια (σχετικός ο αναφερόμενος ΑΔΑ) και την ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά.

            Περισσότερες πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο διαχείρισης ακινήτων  του Δήμου Λαγκαδά, τηλέφωνο 23943/30241 και ώρες από 10:00π.μ έως 14:00μ.μ. 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ardameri.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top