μενού

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 2. το άρθρο 15 του ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237 Α/31-10-2014) 3. το υπ'αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 4.την υπ'αρ. 756/22.264/02-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΠΕΩΛΛ-Ρ3Λ), Απόφαση Δημάρχου με θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 803/23.697/12-9-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΘΙΩΛΛ-6ΤΨ) & 933/25.089/23-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΔ9ΕΩΛΛ-ΚΨ1). 5. την υπ'αρ. 304/19-6-2015 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου για την ηλεκτρονική δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Προβαίνουμε στη δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά για το μήνα Οκτώβριο του 2019 στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου - Πρόγραμμα Διαύγεια , περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

 

                                                                            Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

                                                                              Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ektelesi proipologismou, oktovrios 2019.pdf)ektelesi proipologismou, oktovrios 2019.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top