μενού

Απόφαση αρ.: 803/2019

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1
του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.
3852/2010’’, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την
αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-
191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Λαγκαδά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται
στους 41.103 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαγκαδά έχει επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Λαγκαδά δύναται να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
8. Την υπ’αρ. 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού
Αντιδημάρχων.
9. Το από 25-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής για τη δημοτική θητεία
01-09-2019 έως 31-12-2023,
10.Την υπ’αρ. 756/22264/02-09-2013 (ΑΔΑ : 6ΕΠΕΩΛΛ-Ρ3Λ) απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά περί
ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών,
11.Την υπ’αρ. 23.354/03-09-2019 αίτηση παραιτήσεως του Αντιδημάρχου Δήμου Λαγκαδά κ.
Προκοπίδη Γεωργίου του Λαζάρου από τη θέση του Αντιδημάρχου,
12.Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’), όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 139//Α’),
13.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β' και 830/29-
03-2016 τ.Β’),


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


1. Τον ορισμό του κ. Αναστασιάδη Νικολάου του Ιωάννη, δημοτικού συμβούλου της
πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 12-09-2019 και έως την 01-09-
2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα ως εξής :
- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Πολιτισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω
Υπηρεσιών.
2. Την τροποποίηση της υπ’αρ. 756/22264/02-09-2013 (ΑΔΑ : 6ΕΠΕΩΛΛ-Ρ3Λ) απόφασης
Δημάρχου Λαγκαδά, αναλόγως των ανωτέρω.
3. Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του
Αναστασίου σχετικά με :
-την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 11 του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω
Υπηρεσιών.
4. Στον ανωτέρω οριζόμενο (υπό στοιχείο 1) Αντιδήμαρχο παρέχεται η εξουσιοδότηση για την
υπογραφή των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
5. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος.
6. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf)ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top