μενού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 804/2019
Ο Δήμαρχος Λαγκαδά έχοντας υπόψη :


1) Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ.Α'), περί δυνατότητας του Δημάρχου
να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
2) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), περί εξουσιοδότησης
υπογραφών από το Δήμαρχο και σε δημοτικούς συμβούλους,
3) Την υπ’αρ. 757/22294/2-9-2019 (ΑΔΑ : ΨΡΜΩΩΛΛ-ΠΡΚ) απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά
περί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων,
4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β'),
5) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου ανάθεσης της εποπτείας και του
συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Μπίζπο Κωνσταντίνο του Αθανασίου
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d7a084c863dfe1841396d7e στις 12/09/19 12:55 εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου και
εξουσιοδοτούμε την υπογραφή σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται και αφορούν τα ανωτέρω
θέματα.
2. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Δοϊρανλή Πέτρο του Κωνσταντίνου
εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στα θέματα Δημοτικής Ενότητας Σοχού και εξουσιοδοτούμε
την υπογραφή σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται και αφορούν τα ανωτέρω θέματα.


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ 2 - ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf)ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ 2 - ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top