ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2

Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                         

                                                                                          ΠΡΟΣ  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής    

ΘΕΜΑ:  « Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

  Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω Τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β’ 539) κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη» όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 850), και τις διατάξεις του άρθρου 75 και ιδιαίτερα της παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α') και συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 1/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 26.013,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  • Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του οδικού δικτύου του Δήμου Λαγκαδά και προμήθεια αντιπαγετικού άλατος, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2020-2021», εκτιμώμενης αξίας 126.138,40 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% & 24%) και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

 

                                                                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                            Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf 115 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.