. Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω Τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/02.11.2020 (ΦΕΚ 4829 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β΄539) κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη» όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 850), και τις διατάξεις του άρθρου 75 και ιδιαίτερα της παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α'), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 42/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.013,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ωρομέτρησης και επαγωγικών καρτών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

3. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στα πλαίσια Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fae6ebc1c45f9e1a265ce49 στις 13/11/20 14:16 του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) – WiFi4EU, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Πίνακας αποδεκτών: 1. Αναστασιάδης Ιωάννης 2. Ανδρεάδου Ελπινίκη 3. Δοϊρανλής Πέτρος 4. Μπάσιας Σταύρος 5. Μπίκας Κωνσταντίνος 6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος 7. Τζανής Μιχαήλ 8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά κα. Γενική Γραμματέα κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf 120 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.