Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'), του άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (ΦΕΚ 1869 Β’), της παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (ΦΕΚ 1988 Β’) και της υπ’ αρ. 163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

2. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «συντήρηση – επισκευή και αποξήλωση παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 49.817,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

3. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του οδικού δικτύου του Δήμου Λαγκαδά και προμήθεια αντιπαγετικού άλατος, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2020-2021», προϋπολογισμού 126.138,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f896606441bc5564d3d4fe1 στις 16/10/20 13:19

4. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί της με αριθμό 45/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

6. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του δήμου.

7. Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Λαγκαδά στην Αθήνα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (38 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)38 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf 122 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.