Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'), του άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (ΦΕΚ 1869 Β’), της παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (ΦΕΚ 1988 Β’) και της υπ’ αρ. 163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 • Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1787/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία).
 • Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των τευχών τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και υλικού δικτύου υπολογιστών, προϋπολογισμού 34.165,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης νέου εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση οκτώ (8) υφιστάμενων παιδικών χαρών στο Δήμο Λαγκαδά και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση οκτώ (8) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού 289.254,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «συντήρηση – επισκευή και αποξήλωση παιδικών χαρών του δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 49.817,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος που αφορά το ΤΜΗΜΑ 5 του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έργου» του Δήμου Λαγκαδά, εκτιμώμενης αξίας 618.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 33526/28.12.2018 Σύμβασης με τίτλο: «Υποστήριξη στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT» και ακρωνύμιο “IBiSEAit”, του Δήμου Λαγκαδά, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, «INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020», ως προς τη χρονική Παράταση των 1ου και 3ου παραδοτέων της.
 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 107/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ με τίτλο : «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
 • Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 8297/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία).
 • Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 175/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

                                                          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (35 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)35 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf 138 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.