Ο κάθε πολίτης αποκτά πρόσβαση στις αποφάσεις του Δήμου Λαγκαδά
και των εποπτευόμενων φορέων του.