ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                          

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης νέου εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση οκτώ (8) υφιστάμενων παιδικών χαρών στο Δήμο Λαγκαδά, προϋπολογισμού 289.254,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 233.270,00 € - ΦΠΑ: 55.984,80 €).

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

Πόλη

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

57200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

ΕL 522

Τηλέφωνο

23943 30236

Φαξ

23940 20049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.lagadas.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.lagadas.gr

 

 

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

α)       Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα  διεύθυνση: www.lagadas.gr

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού με σκοπό την λειτουργική και αισθητική αναδιαμόρφωση οκτώ (8) υφιστάμενων παιδικών χαρών της επικράτειας του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα:

  • Παιδική Χαρά Ανάληψης στην κεντρική πλατεία του χωριού δίπλα στο σιντριβάνι, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 18, οικόπεδο 93, στην Κοινότητα Ανάληψης της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά,
  • Παιδική Χαρά Χρυσαυγής στην πλατεία, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 34, οικόπεδο 141, στην Κοινότητα Χρυσαυγής της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά,
  • Παιδική Χαρά Αρετής εντός της κεντρικής πλατείας, που βρίσκεται στην 709η του αγροκτήματος Αρετής, στην Κοινότητα Αρετής της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά,
  • Παιδική Χαρά Αυγής εντός του χώρου της πλατείας (κάτω από την εκκλησία), που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 9, οικόπεδο 54 βάση της Συμπληρωματικής Διανομής Συνοικισμού του 1962, στην Κοινότητα Αυγής της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά,
  • Παιδική Χαρά Κριθιάς εντός του οικισμού (δίπλα στο φαρμακείο), που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 62, οικόπεδο 343, στην Κοινότητα Κριθιάς της Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά,
  • Παιδική Χαρά Κολχικού πλησίον της κεντρικής πλατείας, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 60, οικόπεδο 182, στην Κοινότητα Κολχικού της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά,
  • Παιδική Χαρά Σαρακήνας εντός του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού συλλόγου, που βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, στην Κοινότητα Σαρακήνας της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά,
  • Παιδική Χαρά Ξυλόπολης εντός του οικισμού, που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού βάση του ΦΕΚ 1007/Δ/1987, στην Κοινότητα Ξυλόπολης της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς αριθμούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) και συμπληρωματικού 45236210-5 (Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την επόμενη υπογραφής της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο υπ΄ αριθμό 08/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας σύμβασης.

                   

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ και εβδομήντα λεπτών 2.332,70 ευρώ.

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

6. Παραλαβή προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 05/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/11/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

 

 

 

 

 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.