Ορισμός νέου Αντιδημάρχου, κατόπιν παραιτήσεως, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών.

Τροποποίηση της υπ' αρ. 756/22264/02-09-2019 αποφάσεως Δημάρχου -Επαναδιατύπωση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων Δήμου Λαγκαδά.