μενού

 

new

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σας καλωσορίζω στην διαδικτυακή πύλη του δήμου Λαγκαδά. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μάς επιτρέπει να διαμορφώσουμε δίκτυα επικοινωνίας, πληροφόρησης και διαβούλευσης.Επιδιώκουμε ο διαδικτυακός μας κόμβος να είναι απλός, λειτουργικός, χρήσιμος, η σχέση μας με τους πολίτες μέσω του ιστότοπου μας να γίνει αμφίδρομη.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του Internet και να προσφέρουμε υπηρεσίες οι οποίες θα συμβάλλουν ώστε η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών να επιτυγχάνεται πιο άμεσα, πιο γρήγορα.Φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για έναν διαρκή ανοιχτό διάλογο, προκειμένου ο πολίτης να έχει και λόγο και άποψη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Ιωάννης Ταχματζίδης

 

 

Ορισμός νέου Αντιδημάρχου, κατόπιν παραιτήσεως, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών- Τροποποίηση της υπ’αρ. 756/22264/02-09-2019 αποφάσεως Δημάρχου...
Ημερομηνία: Τρι 17 Σεπ 2019

Απόφαση αρ.: 803/2019 Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού ΘεσσαλονίκηςΈχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
a;ποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1
micron;υ άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των
a;ντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
au;ις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
au;ην υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
Pi;ρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.
10’’, όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
a;ποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
ου Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την
lpha;ντιμισθία.
. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-
.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Λαγκαδά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται
;τους 41.103 κατοίκους.
. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαγκαδά έχει επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.
ο γεγονός ότι στο Δήμο Λαγκαδά δύναται να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
eta;ν υπ’αρ. 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού
a;ντιδημάρχων.
. Το από 25-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής για τη δημοτική θητεία
19 έως 31-12-2023,
0.Την υπ’αρ. 756/22264/02-09-2013 (ΑΔΑ : 6ΕΠΕΩΛΛ-Ρ3Λ) απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά περί
cron;ρισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών,
u;ην υπ’αρ. 23.354/03-09-2019 αίτηση παραιτήσεως του Αντιδημάρχου Δήμου Λαγκαδά κ.
rho;οκοπίδη Γεωργίου του Λαζάρου από τη θέση του Αντιδημάρχου,
u;ις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’), όπως αντικαταστάθηκε από τις
a;ιατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 139//Α’),
.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β' και 830/29-
16 τ.Β’),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Τον ορισμό του κ. Αναστασιάδη Νικολάου του Ιωάννη, δημοτικού συμβούλου της
ambda;ειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 12-09-2019 και έως την 01-09-
epsilon;ντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα ως εξής :
ην ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Πολιτισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο
heta;ρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
au;ην εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω
on;πηρεσιών.
. Την τροποποίηση της υπ’αρ. 756/22264/02-09-2013 (ΑΔΑ : 6ΕΠΕΩΛΛ-Ρ3Λ) απόφασης
elta;ημάρχου Λαγκαδά, αναλόγως των ανωτέρω.
Tau;η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του
;ναστασίου σχετικά με :
tau;ην ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,
n;ργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 11 του
n;ργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
au;ην εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω
on;πηρεσιών.
. Στον ανωτέρω οριζόμενο (υπό στοιχείο 1) Αντιδήμαρχο παρέχεται η εξουσιοδότηση για την
n;πογραφή των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
gma;την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
ήμαρχος.
. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί
au;ην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ  

Διαβάστε περισσότερα...
Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων
Ημερομηνία: Τρι 17 Σεπ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Απόφασης : 804/2019
micron; Δήμαρχος Λαγκαδά έχοντας υπόψη :
Tau;ις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
rho;όγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του
heta;ρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ.Α'), περί δυνατότητας του Δημάρχου
;α αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε
mbda;η του Δημοτικού Συμβουλίου,
Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), περί εξουσιοδότησης
ilon;πογραφών από το Δήμαρχο και σε δημοτικούς συμβούλους,
au;ην υπ’αρ. 757/22294/2-9-2019 (ΑΔΑ : ΨΡΜΩΩΛΛ-ΠΡΚ) απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά
;ερί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων,
Tau;ον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β'),
au;ις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου ανάθεσης της εποπτείας και του
;υντονισμού συγκεκριμένων δράσεων,
rong>ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Μπίζπο Κωνσταντίνο του Αθανασίου
ιανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d7a084c863dfe1841396d7e στις 12/09/19 12:55 εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου και
ξουσιοδοτούμε την υπογραφή σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται και αφορούν τα ανωτέρω
έματα.
. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Δοϊρανλή Πέτρο του Κωνσταντίνου
;ντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στα θέματα Δημοτικής Ενότητας Σοχού και εξουσιοδοτούμε
a;ν υπογραφή σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται και αφορούν τα ανωτέρω θέματα.
>ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ  

Διαβάστε περισσότερα...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Ημερομηνία: Σαβ 14 Σεπ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Δευτέρα 09-09-2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά ενημέρωση των αγροτών και κυνηγών του δήμου μας από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ., με θέμα τη νόσο της αφρικανικής πανώλης και τη δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων στις αγροτικές και λοιπές περιοχές, κατόπιν πρόσκλησης της Αντιδημάρχου Αγροτικής Πολιτικής και Παραγωγικών Τάξεων, κας Άννας Σαρίκου. Στην ενημέρωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Λαγκαδά, κ. Ιωάννης Ταχματζίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ. κ. Σωτήριος Μπάτος, ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης κ. Ιωάννης Πολυχρόνης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης κ. Νικόλαος Καλογεράκος, ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαγκαδά κ. Ηλίας Χρηστίδης, ο εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών κ. Ηλίας Τεκίδης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. κ. Στέφανος Μωραϊτης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων (ΚΑΦΕ) της Δ/νσης Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Σαμαρίδης, ο κ. Τσιαμάδης Ευάγγελος από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων (ΚΑΦΕ) της Δ/νσης Κτηνιατρικής, εκπρόσωποι των Δασαρχείων Λαγκαδά και Σταυρού, κυνηγοί και αγρότες του Δήμου Λαγκαδά. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των αγροτών και κυνηγών του δήμου μας για την νόσο της αφρικανικής πανώλης, τους τρόπους εισόδου της σε μια περιοχή και τα μέσα εξάπλωσης της. Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και οι πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την αποτροπή εισόδου της νόσου της αφρικανικής πανώλης στη χώρα μας. Κατά τη σύσκεψη έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των Δασαρχείων και της Δ/νσης Κτηνιατρικής, των αγροτών και των κυνηγών της περιοχής, ώστε η προετοιμασία να είναι έγκαιρη και ουσιαστική για την αντιμετώπισης τη νόσου. Υπενθυμίζεται ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, όμως είναι θανατηφόρα για τους χοίρους αποδεκατίζοντας το ζωικό κεφάλαιο και καταστρέφοντας την κτηνοτροφική παραγωγή. Η νόσος δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα και η αποτροπή εισόδου της είναι ευθύνη όλων μας.

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση στην 31η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά
Ημερομηνία: Παρ 13 Σεπ 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς: κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Κοινοτήτων Καλείστε να προσέλθετε στην 31η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2019. Έγκριση μελέτης του έργου «Επείγουσες ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών όλων των Δ.Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά, έτους 2019» (Αριθμ. Μελ. 11/2019), καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου. Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά, για το έτος 2019» (Αριθμ. Μελ. 12/2019), καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Ασσήρου, Βερτίσκου & Λαχανά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017 » (Αριθμ. Μελ. 12/2016, Αριθμ. Έργου 6/2017). Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Σοχού Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017 » (Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. Έργου 5/2017). Παράταση των 2ου, 3ου, 4ου και 5ου παραδοτέων της αριθμ. 1857/28-01-2019 Σύμβασης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Λαγκαδά». Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 102/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Λύση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών διανομής φωτοανακοινώσεων τύπου/συνεντεύξεων/δηλώσεων του Δήμου Λαγκαδά μέσω ιστοσελίδας. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αριθ. πρωτ. εισήγησης 18858/23-07-2019). Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αριθ. πρωτ. εισήγησης 19113/24-07-2019). Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικ. 187 του Ο.Τ. 27 στον οικισμό Όσσας της Τ.Κ. Όσσας της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας Αριστοτέλη Προδρόμου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 45, της Κοινότητας Κρυονερίου, Δήμου Λαγκαδά. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, λόγω υγείας. Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. Αναμόρφωση (9η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Β’ τριμήνου, έτους 2019. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8334/18-08-2009 ΑΕΠΟ, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 2385/13-05-2015 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΚΔΟΟΡ1Υ-ΠΞΕ) της ΔΙΠΕΧΩ ΚΜ/ΑΔΜΘ υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, ως προς τη δυναμικότητα, με γεώτρηση», τρέχουσας ιδιοκτησίας της κ. Ρόκου Μαρίας, που είναι εγκατεστημένη σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.   ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόγραμμα Αγώνων & Εκδηλώσεων 14 Σεπ.- 15 Σεπ. 2019
Ημερομηνία: Τετ 11 Σεπ 2019

Πρόγραμμα Αγώνων & Εκδηλώσεων rong>14 Σεπ.- 15 Σεπ. 2019   ΤΕΝΝΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 & ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ε3 Β΄ΕΝΩΣΗ Αγόρια U14 & Κορίτσια U14 Δημοτικό Γυμναστήριο Λαγκαδά – Γήπεδα Τέννις - ώρα: 09.30 – 20.30 cron;ΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Α΄ Ε.Π.Σ.Μ. - 2ος ΌμιλοςΝίκη Ηρακλείου - Μακεδονικός Ασκού
ma;ήπεδο: Ηρακλείου - ώρα: 17.30 ΑΕ Φιλύρου - Κεραυνός Κολχικού
;ήπεδο: Φιλύρου - ώρα: 17.30 ΠΑΟ Δορκάδας - Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου
;ήπεδο: Δημ. Νεάπολης (χόρτο) - ώρα: 17.30 pa;ΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Α΄1 Ε.Π.Σ.Μ ΑΠΕ Λαγκαδά - Ομόνοια Σίνδου
mma;ήπεδο: Λαγκαδά - ώρα: 17.30 Ιάσων Αυγής - ΠΑΟ Ξυλούπολης
;ήπεδο: Αυγής - ώρα: 17.30 ΑΟ Καρδίας - Εθνικός Σοχού
;ήπεδο: Καρδίας - ώρα: 17.30 pha;΄ Ε.Π.Σ.Μ. - 2ος ΌμιλοςΔιγενής Κρυονερίου - Θύελλα Περιστερώνα
ma;ήπεδο: Κρυονερίου - ώρα: 17.30 ppa;ΥΠΕΛΟ Ε.Π.Σ.Μ. Δόξα Περιβολακίου - Άρης Καβαλαρίου
ma;ήπεδο: Περιβολακίου - ώρα: 10.30 Μ.Αλέξ. Νέας Απολλωνίας - Ελλήσποντος Κριθιάς
πεδο: Νέας Απολλωνίας - ώρα: 17.00

Διαβάστε περισσότερα...
Περισσότερες Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top